Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Ordlista för vatten och avlopp

VA, spillvatten, dagvatten, servis, relining, kombinerad ledning – vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

 • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
 • Avskiljningsgrad - mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till reningsverket.
 • Bräddning - innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut
  obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.
 • Cracking - en metod för att lägga nya rör i en redan befintlig ledning. Ett verktyg skickas in i det gamla röret, spräcker det inifrån (trycker sönder röret utåt), samtidigt som det nya röret dras in med verktyget (jämför med relining).
 • Dagvatten - dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten (se nedan).
 • Dräneringsledning - ledning som tar bort överflödigt/oönskat vatten i mark.
 • Duplikatsystem är raka motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata systemet går spillvatten och dagvatten i olika ledningar.
 • Förbindelsepunkt - det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. VA SYD ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.
 • Förnyelsetakt - längd på ledningar som förnyats i förhållande till ledningsnätets totala längd.
 • Kombinerat avloppssystem - när spill- och dagvatten rinner i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna spillvatten och dagvatten.
 • Lägenhetsavgift - ordet syns på vissa fakturor. Lägenhet i detta fall betyder bostadsenhet. Det är en avgift som ska täcka ­kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till VA-anläggningen; drift och underhåll av ledningsnät och ­vatten- och avloppsreningsverk. Även villor betalar lägenhetsavgift.
 • Otjänligt dricksvatten - ett dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt viktiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.
 • Råvatten - obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan).
 • Recipient - ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.
 • Relining - en metod för att lägga in nya rör i en redan befintlig ledning. De gamla ledningarna finns kvar (jämför med cracking).
 • Separering - när ett kombinerat avloppssystem byggs om till ett duplikatsystem, det vill säga att man byter ut en gemensam ledning mot två separata för spillvatten och dagvatten.
 • Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns.
 • Servisventil - används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av VA SYDs personal.
 • Spillvatten - förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.
 • Strumpning/strumpinfodring - en metod för att renovera dåliga rörledningar från insidan av rören utan att behöva gräva upp hela ledningssträckan. Det är en glasfiberstrumpa som man för in i ledningen som renoveras. Denna strumpa härdas med ljus eller varmvatten, beroende på vilken strumpa som används.
 • Styrborrning - en metod som används vid speciella tillfällen, till exempel vid stora korsningar och hårt trafikerade vägar. Det innebär en kontrollerad styrd borrning i djup- och sidled under gatan och en ledning dras tillbaka till styrborrsmaskinen.
 • Tjänligt dricksvatten - ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer. Det är den bästa bedömningen som dricksvatten kan få.
 • Tjänligt med anmärkning - dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning uppfyller de hälsomässiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer men har en avvikelse på exempelvis lukt eller smak.
 • VA - en vanlig förkortning för vatten och avlopp.
 • Vattentäkt - en vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till dricksvattenförsörjning.
 • Öppet schakt - vi gräver upp delar av gatan utmed ledningssträckan och fyller igen vartefter arbetet fortskrider framåt. Med denna metod förbättras framkomligheten för allmänheten under byggtiden.

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen