Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Tjänstemannaorganisation

VA SYD har åtta avdelningar, cirka 450 medarbetare och runt 90 yrken representerade.

På VA SYD arbetar runt 450 medarbetare; ingenjörer, drifttekniker, mikrobiologer, pedagoger, elektriker och ekonomer, för att nämna några. Medarbetarna är placerade vid olika arbetsställen runt om i våra medlemskommuner. Den verkställande tjänstemannaorganisationen och organisationen bygger på ett renodlat ansvar för olika funktioner.

Karriärvägarna inom VA SYD ökar stadigt och leder ofta fram till specialisttjänster, chefspositioner och internationella engagemang.
För samordning på ledningsnivå finns en ledningsgrupp som består av förbundsdirektören samt de åtta avdelningscheferna.

Åtta avdelningar på VA SYD

Avfall utför på uppdrag av Malmö stads tekniska nämnd den löpande förvaltningen av avfallshanteringen i Malmö stad. Dessutom ingår motsvarande uppgifter i Burlövs kommun. I uppdraget ingår uppgifter som kundservice, informationsinsatser, att vara behjälplig på fältet samt planering, uppföljning, kontroll och styrning av avfallsinsamlingen. Själva avfallsinsamlingen hanteras av externa entreprenörer.

Ekonomi ansvarar för ekonomisk redovisning med fokus på att kvalitetssäkra redovisningar av drift och investeringar. I uppdraget ingår också ekonomistyrning av verksamheten. Ekonomi ansvarar även för VA SYDs upphandlingsrutiner och uppföljning av gemensamma upphandlingar. Enheten Verksamhetsutveckling ansvarar för affärsplan, verksamhetsutveckling och kvalitet.

HR, IT & Juridik har tre ansvarsområden. HR arbetar med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare genom att coacha, vägleda och utveckla VA SYDs ledarskap och därigenom även våra medarbetare. HR driver utvecklingen av HRs strategier, rutiner och arbetssätt inom sina specialistområden. IT levererar IT-stöd till verksamheten i form av stabil IT-drift, lyhörd och kundinriktad service samt progressiva, smarta och effektiva IT-lösningar. Juridik bedriver intern juridisk rådgivning, företräder VA SYD i domstolsprocesser och ansvarar för VA SYDs GDPR-arbete.

Kund & Kommunikation ansvarar för kundservice och kommunikation där webbplats, sociala medier och press är viktiga kanaler för att nå ut med miljöbudskap för beteendeförändring. Avdelningen ansvarar även för VA SYDs pedagogiska verksamhet Kretseum – ett kretslopp och kunskapscentrum i Hyllie, Hyllie vattenpark och studiebesök på våra avloppsreningsverk.

Ledningsnät både förvaltar befintliga ledningsnät och bygger ut näten när och där det behövs. VA SYD använder idag dpWater som GIS-programvara för att hantera sin karta. Ledningsnät har utvecklat rutiner för stadsbyggnadsprocessen för att lyfta vattenfrågorna och ansvarar för såväl förnyelseplanering som rörnätsförbättringar.

Produktion är VA SYDs största avdelning med sex enheter inom ansvarsområdena för dricksvattenproduktion och distribution, avloppsvattenrening och distribution, slamhantering, biogashantering och pumpstationer. Enheten El & Automation samlar all kompetens inom el, instrument och automation samt samordnar projekt och utredningar inom områdena avloppsvatten och dricksvatten. Enheten Underhållsteknik ansvarar för underhållsplanering samt samlat ansvar för underhållssystem och arbetsorderprocessen. Organiserade under Produktion finns VA SYDs laboratorier som hanterar all provtagning och kemiska och mikrobiologiska analyser som behövs inom både vattenrening och utsläppskontroll. Våra laboratorier och analysmetoder är ackrediterade av SWEDAC.

Teknik & Utveckling ansvarar för VA SYDs gemensamma övergripande strategiska arbete. Avdelningen stöttar verksamheterna med att hantera de frågor som är verksamhetsövergripande inom följande områden; systematiskt uppströmsarbete, miljö, projektmetodik, innovation, utveckling och forskning inklusive arbetet vid Sweden Water Research AB, säkerhet och fastighet- och fordonskötsel.

Rörnät har i uppdrag att ansvara för det löpande drift- och underhållsarbetet av ledningsnätet i nära samarbete med Ledningsnät. Rörnät hanterar både akuta driftstörningar och genomför entreprenader i ledningsnätet. Rörnät ansvarar för VA SYDs spolbilar, filmbil och miljövagn.

Sidan uppdaterad: 15 juni 2021 14:35

Innehållsansvarig: webbredaktionen