Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Grafer på anteckningsblock

Politisk organisation

Kommunalförbundet VA SYD bildades 2008 mellan Lunds och Malmös VA-verksamheter. Den 1 januari 2011 gick Burlövs kommun med, den 1 januari 2012 tillkom Eslöv och 1 januari 2019 anslöt Lomma till VA SYD.

Den politiska organisationen inom VA SYD säkerställer att respektive kommun fortfarande har inflytande i övergripande frågor. Till exempel att ta in en ny medlem i förbundet eller val av nya ledamöter till förbundets beslutsorgan.

Vad är ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbund vara en slags specialkommun.

VA SYD är huvudman för VA-verksamheten och ägare av de allmänna VA-anläggningarna i de fem kommunerna. VA SYD har även uppdraget att hantera hushållsavfallet i Malmö och Burlöv. Syftet är att möta framtidsfrågorna tillsammans i en allt mer komplex bransch. Att samverka mellan flera kommuner ger:

  • mer resurser
  • bredare kompetenser
  • ytterligare synliggörande av VA-frågorna
  • utvidgat samarbete för ökade framtida krav och klimatförändringar
  • högre kvalitet i utförandet av tjänsterna
  • fler tjänster till samma kostnad
  • lättare hantering av en ökad hotbild i samhället
  • en gemensam och stark beredskap för akuta insatser
  • väsentligt minskad sårbarhet i en större organisation
  • förhöjd nivå på verksamheten i ett kort och långt perspektiv

Inom VA SYD har kommungränserna försvunnit för den verkställande tjänstemannaorganisationen och organisationen bygger istället på ett renodlat ansvar för olika funktioner. Detta ger stordriftsfördelar och likabehandling mellan ägarkommunerna. Ett nära samarbete mellan medarbetare på VA SYD och ägarkommunerna är dock avgörande, för VA-frågorna är fortfarande gemensamma även om ansvaret flyttas till VA SYD.

VA SYD har tre beslutsorgan

VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fem ägarnämnderna, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.

Sidan uppdaterad: 19 januari 2021 15:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen