Klimatförändringar och myndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på vatten- och avloppsverksamheterna. För att även i framtiden kunna erbjuda fortsatt hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten kommer anpassningar att bli nödvändiga. Samtidigt måste förnyelsetakten på ledningsnätet och underhållet på våra reningsverk öka drastiskt. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle, för kunden och miljön.