VA SYD
Turbinen förr och idag

150 år i Malmös tjänst

Pumpstationen Turbinen i Malmö fyller 150 år.

Redan för 150 år sedan blev turbinen en viktig kugge i att ta hand om Malmös då fasansfulla avloppssituation.Turbinen är idag Malmös största avloppspumpstation med sex effektiva pumpar. Turbinen pumpar avloppsvattnet via avloppsnätet till Sjölunda avloppsreningsverk.

Varför Turbinen byggdes

Turbinen byggdes och fick sitt namn 1870. Malmö hade vid den här tiden stora problem med kanalens stinkande vatten så man bestämde sig för att anlägga en turbin för att öka cirkulationen i kanalen och samtidigt kunna pumpa ut kanalvattnet i Öresund. Många avlopp mynnade ut i kanalen och lukten kunde vara besvärande. Turbinen löste problemen genom att sätta fart på vattnet.

Den allra första turbinen invigdes 1870 och drevs av en vindmölla. Vindmöllan på fotot är inte den ursprungliga utan denna togs i bruk först 1895, då den gamla turbinen byttes ut mot ett större kasthjul. Anläggningen moderniserades flera gånger. 1920 togs kasthjulet bort och ersattes med ett nytt cirkulationsmaskineri med en eldriven centrifugalpump. Det fanns även en ångdriven reservmaskin.

Resultatet blev en stor förbättring eftersom turbinen nu kunde hållas igång hela tiden och inte bara när det blåste och vattnet stod tillräckligt högt. Sommartid var det ofta problem med dålig lukt vid långa perioder med lugnt väder och lågt vattenstånd i Öresund. Detta resulterade i att turbinen, som drevs av vindkraft, inte fungerade som det var tänkt och vattnet blev stillastående.

1936 byggdes en ny pumpstation med större kapacitet för att dra in friskt vatten från havet in i kanalen. Varje sekund pumpade turbinhjulet 1300 liter friskt vatten från Öresund in i kanalerna. Den gamla kanalpumpen från 1936 är numera borttagen och ersatt med en omrörare vars uppgift är att skjutsa kanalvattnet i rätt riktning. Eftersom vi idag tar hand om och renar vattnet istället för att släppa ut det i kanalen, behöver vi inte längre pumpa in havsvatten.

Vi fortsätter att bygga för framtiden

Just nu pågår det flera stora förbättringar av Malmös avloppskapacitet. VA SYD ser bland annat över huvudavloppsledningarna i hela staden. Vi inventerar och kontrollerar alla ventiler och rustar upp det som behövs. Vi har också ökat reningskapaciteten på Sjölunda avloppsreningsverk genom en nyligen genomförd utbyggnad av själva inloppet till avloppsreningsverket.

Under det kommande året kommer ett projekt utföras som innebär att området i Rönneholm mellan Tessins väg och Köpenhamnsvägen, kommer få ett helt separerat spill- och dagvattensystem genom att ett nytt utlopp för dagvatten anläggs i kanalen. Åtgärden kommer innebära ett minskat tryck på turbinen och därmed minskade antal bräddningar till kanalen och mindre risk för källaröversvämningar i området.

Ett annat jätteprojekt är Malmö avloppstunnel som planeras vara klar om drygt tio år. Med tunneln får Malmö ett nytt avloppssystem för att hantera en stark befolkningsökning. Positiva effekter blir bland annat att föroreningsbelastningen av Malmös kanaler minskar avsevärt. Tunneln kommer att minska utsläpp av orenat avloppsvatten (så kallad bräddning), vilket sker vid kraftiga regn, med 90 procent.

Turbinen har dessutom gett namn åt den närliggande rondellen där fem gator möts. Det är Malmös första rondell och den ritades in på stadsplanen för Ribersborg 1936 och byggdes några år senare. Planteringen i rondellen, sett uppifrån, har formen av en turbin.

Turbinens mölla 1800-tal

Turbinmöllan som den såg ut i slutet av 1890-talet.

Källor: Eber Olsson, Hillevi Gustafsson och Katarina Erlandsson

Innehållsansvarig: webbredaktionen