Vattenkranar

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommuner-na som börjar gälla 1 januari 2017. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir oförändrade i Malmö stad.

Den 1 januari justeras brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna 29 november 2016. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir oförändrade i Malmö stad. De genomsnittliga justeringarna gällande brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som beslutats är:

  • Burlöv 2%
  • Eslöv 2%
  • Lund 5%
  • Malmö ingen förändring

Varför höjs avgifterna?

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka ka-pitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Burlöv och Eslöv har relativt stora investeringsbudgetar för 2017. I Burlöv planeras bland annat för att säkra vattentillförseln till Burlöv genom en ny dricksvattenledning och förnyelse av ledningsnätet. VA SYD kommer också vara en aktör i kommunens utbyggnadsplan för Burlöv. I Eslöv finns behov att rusta upp VA SYDs fastighetsbestånd och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i norra Eslöv kommer att kräva resurser.

Även i Lund kommer det att investeras i förnyelse av befintligt ledningsnätet och i utbyggnad av VA-nätet till Lunds nya delar. Investeringsprojekt i Lund ska i större utsträckning bäras av avgifterna från VA-kollektivet där det tidigare funnits avsättningar som kunnat nyttjas istället för att höja avgifterna.

Malmö, som har ett större avgiftsunderlag än övriga medlemskommuner, kommer enligt prognos ha ett relativt stort överskott vid årsskiftet och därför beslutades att inte justera brukningsavgifterna inför 2017. En del av överskottet ska gå till arbetet med att anpassa staden till framtida klimatförändringar med stora regn.

Läs mer om taxor och avgifter.

Innehållsansvarig: webbredaktionen