Ägarnämnder

Nya avgifter för vatten och avlopp

Den 1 januari 2018 höjs brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 30 november 2017.

Avgifterna kommer att höjas i samtliga kommuner. De genomsnittliga justeringarna gällande bruksavgiften, både fast och rörlig, som beslutats är. 

  Höjning i
procent
Ökad kostnad för 
typhus A/månad*
Ökad kostnad för
typhus B/månad**
Burlöv   1% 4,08 kr/månad 37,75 kr/månad
Eslöv 4% 23,42 kr/månad 207,58 kr/månad
Lund 11,8% 55,08 kr/månad 347,00 kr/månad
Malmö 2,5% 8,33 kr/månad 83,83 kr/månad

*Typhus A, villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år
**Typhus B, flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år

Varför höjs avgifterna?

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Varför är höjningen procentuellt högre i Lunds kommun än i de andra kommunerna? 

I VA-branschen finns en treårsregel för taxor, det överskott en kommun får under år 1, måste förbrukas innan år 4. Lund har inget överskott sedan tidigare år, varför behovet att höja taxan är större än i övriga kommuner. I Lund finns dessutom flera stora infrastrukturprojekt planerade, med förnyelse i samband med spårvägsprojektet, utbyggnad av Vombs by och undersökningar av ledningsnätet kring sjukhusområdet.

Studie visar att VA-avgifter måste höjas

Branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort en studie som visar att stora VA-investeringar behövs i svenska kommuner och att de måste påbörjas nu. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100 procent, alltså fördubblas, under de kommande 20 åren. Länk till rapport.

Läs mer om taxor och avgifter.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa