Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag och sjöar är idag övergödning, vilket beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor. Utsläppen är bland annat ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem och medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. Med ett väl utbyggt system för vatten och avlopp, bidrar vi till att skydda vår miljö och förbättra balansen i våra vatten.

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet* för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Flera kommuner i landet har inlett arbetet och utreder utbyggnadsskyldigheten.

- Vi är nu igång med utbyggnadsplanerna och tillsammans med våra medlemskommuner utreder vi vilka områden som kan bli aktuella för utbyggnad av vatten och avlopp. Arbetet sker i dialog med Länsstyrelsen och beslut tas slutligen av kommunfullmäktige i respektive kommun, berättar Frida Jönsson, ingenjör, Ledningsnätavdelningen VA SYD

I december 2013 blev utbyggnadsplanen för Burlövs kommun antagen av kommunfullmäktige i Burlöv. För övriga medlemskommuner, Eslöv, Lund och Malmö, ska planerna vara klara senast 2015.

- Utredningen avser områden utanför tätorterna, och högst prioriterade är de med enskilda avlopp som kan påverka omkringliggande natur och vattendrag. I de områden som blir berörda av utbyggnadsplanen kommer vi att informera fastighetsägarna i god tid, säger Christian Malmström, ingenjör, Ledningsnätavdelningen VA SYD.

För mer information om planerade utbyggnader av vatten och avlopp i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, se uppdaterad information vasyd.se/va-utbyggnad.

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa