Bevattningsförbudet gäller tillsvidare och betyder att det är förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt använda dricksvatten i större mängd. Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien. 

Uppdatering 16 november:

Vattenförbrukningen i Billinge och Stockamöllan ligger på en stabil nivå, men det är fortfarande ont om vatten i brunnarna. På båda orterna ser det ut som att vattennivåerna sakta har börjat stiga men det behövs stora mängder regn under de kommande månaderna för att nivåerna ska bli normala.

 - Vattennivån i marken är fortfarande märkbart lägre än normalt för den här årstiden, säger Lars Alm, enhetschef på dricksvattenavdelningen på VA SYD.

Sedan slutet på juli kör VA SYD dagligen med tankbil för att fylla på vattenreservoaren i Billinge. Utan påfyllning tar vattnet slut. Från och med vecka 47 går vi ner från elva till nio lastbilstransporter per vecka.

I Stockamöllan finns ingen reservoar att fylla. VA SYD har placerat ut en mobil reservoar som kan kopplas på ledningsnätet men just nu ser det inte ut som att vi kommer behöva använda den.

- Vi gör allt vi kan för att våra kunder ska ha vatten i kranen. Vattenförbrukningen i Billinge och Stockamöllan ligger på stabila nivåer och vi uppmanar våra kunder att fortsätta använda vattnet klokt, säger Lars Alm.

Varför har VA SYD infört bevattningsförbud?

Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där vattennivån har sjunkit i torkan. I övriga delar av VA SYDs område (Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö) råder inte bevattningsförbud men VA SYD uppmanar alla att använda vattnet klokt.

Detta gör VA SYD

VA SYD fyller på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av tankbil och har satt ut en mobil vattenreservoar i Stockamöllan. För att säkra leveransen av dricksvatten på lång sikt bygger VA SYD en också en ny vattenledning mellan orterna Stehag, Stockamöllan och Billinge.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

För vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller alla som får sitt vatten från det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, både privatpersoner och företag. De som tar vatten ur egen brunn omfattas inte av förbudet men VA SYD uppmanar även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan VA SYD stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd i Lagen om Allmänna Vattentjänster, LAV, och Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. 

Hur länge gäller bevattningsförbudet?

Förbudet gäller tills vidare. Boende i Billinge och Stockamöllan kommer att få ett sms när förbudet hävs och information uppdateras kontinuerligt på vasyd.se.

Vad händer om vattnet tar slut?

Om vattnet tar slut kommer VA SYD att ordna nödvattenförsörjning. Nödvattnet räcker dock bara till de mest basala behoven (mat, dryck och hygien). Om vattnet tar slut i ledningsnätet kommer det att införas en kokningsrekommendation när det sedan kommer tillbaka. Ett trycklöst ledningssystem ökar risken för att få in bakterier i ledningsnätet. Innan man provtagit och fått svar på vattenproverna måste vattnet kokas innan det kan användas till mat och dryck. Anledningen till att VA SYD utfärdat bevattningsförbud är för att säkerställa att dricksvattnet inte tar slut i ledningsnätet.

Hur länge kommer Billinge och Stockamöllan dricksvattenförsörjas med brunnar?

VA SYD arbetar med att lägga en ny vattenledning till Stockamöllan och Billinge för att säkra leveransen av dricksvatten. Då kommer vattenleveransen från Sydvatten istället för från små lokala vattenverk. Läs mer om ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge