Frågor och svar om kokningsrekommendationen i Lund

Här nedanför kan du läsa de vanligaste frågorna kring den pågående kokningsrekommendationen.

Varför hävde ni inte hela kokningsrekommendationen 3 april?

Det fanns fortfarande ett område i centrala Lund där ytterligare spolning, provtagning och andra åtgärder krävdes för att vi skulle kunna vara helt säkra på att vattnet var tjänligt igen. Därför kunde vi inte häva hela kokningsrekommendationen på samma gång.

Hur vet ni att vattnet är tjänligt i det område där kokningsrekommendationen hävs?

Vi kan med hjälp av våra modeller över hur dricksvattnet rör sig i ledningarna konstatera att vatten med koliforma bakterier inte längre sprids till den del av området där kokningsrekommendationen nu hävs. Detta är tack vare att vi har kunnat ringa in området med dåligt vatten ytterligare. Vi har också med hjälp av provtagning följt upp att vattnet i området där vi nu häver kokningsrekommendationen är tjänligt.

När häver ni kokningsrekommendationen för resten av Lund?

Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att leta efter orsaken till problemen, men också med att spola ut det vatten som innehåller koliforma bakterier. Det går inte att säga exakt hur lång tid detta kommer att ta.

Varför lämnar VA SYD inte ut provsvaren på vattnet där det är kokningsrekommendation i Lund?

Problemen med koliforma bakterier i Lunds dricksvatten upptäcktes vid den ordinarie egenkontrollen. De prover som tas inom ramen för egenkontrollprogrammet blir, efter det att alla analyser är genomförda och protokollen signerade av laboratoriet, offentliga handlingar. Dessa offentliga protokoll skickas bland annat till Miljöförvaltningen.

De prover som tas för att följa upp problemen med koliforma bakterier i dricksvattnet ingår inte i egenkontrollprogrammet. Dessa prover är en del av den pågående utredningen för att lokalisera källan till bakterierna och för att följa upp om vidtagna åtgärder gett avsedd effekt. Så länge utredningen fortfarande pågår är proverna inte en allmän handling och de lämnas därför inte ut.

Det är viktigt att poängtera att även om ett prov visar sig vara bra en dag kan det visa andra värden senare på grund av våra åtgärder, som hur flödet av dricksvatten rör sig mellan olika ledningar och hur vi spolar i området. Den strategiska provtagningen är bara ett av flera verktyg i vår verktygslåda för att komma till rätta med problemen.

Varför klorerar ni inte vattnet?

Hittills har vi generellt inte velat ta till klorering som reningsmetod utan att exakt ha hittat källan till bakterieproblemen. Det finns nackdelar med klorering då det är en tillfällig lösning som dessutom dödar allt, även de goda bakterierna som ska finnas i en dricksvattenledning. Men hittar vi källan kan så kallad piggning bli aktuell vilket är en metod där en bit skumgummiplugg dras genom ledningen varpå en laddning med klorvatten fylls på och slutligen dras ytterligare en skumgummiplugg genom ledningen. Piggen rengör ledningen och klorvattnet tar död på bakterier i ledningen.

Hur går det till när man lagar en läcka?

Att laga en läcka kan göras på några olika sätt. Först måste läckan grävas fram. Ett av sätten att laga den går sedan ut på att gräva ner till läckan och täta den med ett så kallat svep. Ett svep kan likställas med ett stort ”plåster” för ledningen. Ett annat sätt kan innebära att reparationen medför en infällning av ny rörstump där röret är som sämst. Det innebär ett större ingrepp och därmed kräver arbetet större noggrannhet. För att fälla in en ny rördel krävs två så kallade skarvkopplingar. För att undvika icke önskvärda material i nya ledningar är rördelarna som ska fällas in alltid förslutna vid transport och förvaring. Det krävs dessutom försiktighet vid montage.

När man får en läcka börjar arbetet med att schakta bort asfalt och gräva sig ner till ledningen. Vi vill behålla lite tryck i ledningen för att undvika trycklösa ledningar. Det finns då en risk att smuts och grus kan ta sig in i ledningen. De som arbetar med detta ska ha diplomerad utbildning enligt Svenskt Vattens (vår branschorganisation) standard. Hygienen i detta arbete är mycket viktigt både vad gäller hantering av t ex verktyg och själva ledningen.

Var vattnet dåligt under dagarna mellan kokningsrekommendationerna?

Nej. Proverna under dessa dagar visade på god kvalitet, med stabila och mycket låga värden av bakterier. Men efter en tid upptäckte vi åter höjda värden som avvek från mönstret och införde kokningsrekommendation igen. 

Hur kan ni först häva en rekommendation bara för att några dagar senare införa den igen?

Att bli av med koliforma bakterier som funnits i ett vattenledningsnät är ett komplext problem. Erfarenhetsmässigt vet vi att det alltid finns en risk för bakslag och att det kan ta lång tid innan problemet är löst för gott. Vattnet i Lund blev tjänligt och hade varit så i flera dagar. Vi vill vara tydliga mot våra kunder och berätta när vattnet är tjänligt och man inte behöver koka, även om det finns risk för bakslag. Detta kan leda till att vi måste utfärda kokningsrekommendation mer än en gång.

Är det samma bakterier nu?

Ja, det är fortfarande halten av koliforma bakterier som är det som är fel på dricksvattnet. Det vi vet är också att det rör sig om samma bakteriegrupp, Erwinia spp.

Hur höga halter av koliforma bakterier har vi nu?

I några av de provpunkter som finns inom det drabbade området hade vi under fredagen den 24 mars, då kokningsrekommendation utfärdades en andra gång, halter som som översteg 10 koliforma bakterier per 100 ml dricksvatten. Det innebär att vattnet klassas som otjänligt. Halterna av bakterier i de otjänliga proven varierar och har också varierat sedan den 24 mars.

Hur lång tid kommer det att ta den här gången?

Vi arbetar återigen systematiskt med att felsöka ledningsnätet och försöka ringa in problemet ytterligare. Det går inte att i nuläget ge information om hur länge kokningsrekommendationen kommer att vara.

Behöver jag spola rent ledningarna inne i min fastighet när kokningsrekommendation är över?

Har du nyligen varit bortrest i någon dag, så rekommenderar vi dig att omsätta dricksvattnet som är inne i din fastighets ledningar. Det gör du genom att öppna dina kallvattenkranar och spola i dessa tills vattentemperaturen är konstant kall. Då vet du att du har fått in nytt dricksvatten i din fastighet. Det går inte att nämna en särskild tidsangivelse på spolningen då ledningsnäten ser olika ut och är olika långa i olika fastigheter.

Att omsätta vattnet inne i sin fastighet är för övrigt en generell rekommendation. Detta gäller alltså alla dagar om året och har flera orsaker. Om man har ett konstant kallt vatten från sin kran betyder det att man drar nytt vatten från ledningsnätet ”ute i gatan” och inte använder vatten som stått stilla inne i fastighetens egna ledningar.

Läs mer om detta på Boverkets hemsida

Hur har stadens vatten kunnat gå in och ut från sjukhusområdet?

Sjukhusets ledningssystem är byggt under 1950- och 60-talet. Historiskt sitter sjukhusets ledningsnäts ihop med resten av stadens ledningsnät, och ursprungligen fanns inte tanken att detta ansvarsmässigt behövde avgränsas.

Idag är ansvarsgränserna mellan Region Skåne och VA SYD tydliga och VA SYD har inte ansvar för drift och planering av detta ledningsnät. Det är viktigt att vatten som passerat genom regionens ledningsnät inte kan rinna tillbaka ut i VA SYDs ledningsnät. Tyvärr har det visat sig att detta ändå har kunnat ske. VA SYD och Region Skåne arbetar nu gemensamt för att avgränsa ledningsnäten från varandra. Vi går gemensamt igenom alla tekniska anordningar där näten binds samman för att åtgärda brister.

Är det bajs i vattnet?

Nej. De koliforma bakterier vi har hittat i Lunds vatten finns naturligt i jord, men de finns inte i bajs. Vi testar också vattnet specifikt för E. coli då förekomst av E. coli snabbt visar på fekal förorening – det vill säga bajs. Men någon E. coli-bakterie har vi inte hittat i någon av alla de prover som tagits på Lunds dricksvatten i samband med de här händelsen. Detta gör också att vi kan dra slutsatsen att det inte handlar om någon felkopplad avloppsvattenledning.

Vem ansvarar för ledningarna?

VA SYD ansvarar för ledningen fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkt är den punkt där en fastighets ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Ledningen in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.

Hur många är berörda av att koka vatten?

14000 st  personer är folkbokförda i området som uppmanas att koka sitt dricksvatten, sedan gör SUS en uppskattning att det rör sig 8 000 – 10 000 personer (patienter anhöriga, sjukvårdspersonal och Regionsservice personal) i sjukhusområdet under en dag. 

Hur vet VA SYD vilka vattenledningar i Lund som bör bytas ut?

Förnyelseplaneringen på VA SYDs dricksvattennät utgår ifrån de driftstörningar som finns registrerade på ledningsnätet. Därefter görs årligen en prioritering av vilka ledningar som ska förnyas. Prioriteringen baseras på en sammanvägning av vilket skick ledningen har och hur stora konsekvenserna skulle vara om det uppstod en driftstörning på respektive ledning. Den prioriterade listan är dynamisk och kan stuvas om utifall att det upptäcks att andra ledningar är i större behov av förnyelse, detta kan till exempel framkomma vid nya driftstörningar, alternativt att andra förvaltningar och företag ska göra åtgärder längs med samma sträcka.

Är Lunds vattenledningar äldre än andra kommuners?

Nej, den genomsnittliga åldern på Lunds vattenledningsnät är lägre i förhållande till hela VA SYDs ledningsnäts genomsnittsålder.

Kan jag få ekonomisk ersättning för att jag kokar mitt dricksvatten?

Boende och verksamma i Lund kämpar nu med att koka dricksvattnet och det är med stor förståelse som vi beklagar de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen. Givetvis hör nu kunder av sig och vill ha ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstått i samband med kokningsrekommendationen. VA SYD är väl medveten om den här frågan och hänvisar till de rutiner som vi följer: 

Alla kunder är välkomna att skriftligen skicka in sina ersättningsanspråk/skadekrav till VA SYD och varje enskilt fall kommer att utredas och baseras på om VA SYD har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till kund@vasyd.se och det krävs ingen speciell blankett

VA SYDs ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (vattentjänstlagen) och storlek på eventuell ersättning bestäms utifrån de principer som följer av 5 kap. skadeståndslagen (1972:207).

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan det inte bli aktuellt att göra generella avdrag på kommande VA-räkningar utan alla som kräver ersättning måste enskilt skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.

Varför har ni avgränsat exakt här och hur vet ni att detta är rätt gräns?

Vi kommer avgränsa kokningsrekommendationen i Lund stad. Vi har med hjälp av provresultat kunnat ringa in var i vattenledningsnätet som problemet med koliforma bakterier är. Med hjälp av informationen från provresultaten har vi sedan tittat på riskerna för att vatten från det drabbade området sprids till andra delar av Lund. Våra modeller och erfarenheter visar att det finns områden dit det otjänliga vattnet inte kan spridas. I dessa områden hävs nu kokningsrekommendationen.

Vem får SMS vid driftstörning?

VA SYD har ett SMS-verktyg som vi använder för att nå ut med information till våra kunder vid driftproblem. Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är ditt mobilabonnemang kopplat till en adress kan vi nå dig via SMS om det händer något som berör dig (det vill säga på den adress där din telefon är registrerad).

Du kan själv registrera eller ta bort ett eller flera telefonnummer hos oss.

Läs mer om tjänsten och hur du anmäler ditt mobilnummer

Kan jag använda okokt vatten till disk eller annat?

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan okokt dricksvatten användas till att

  • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
  • tvätta händer och ansikte
  • duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada
  • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
  • diska för hand, låt disken torka innan den används
  • tvätta kläder (men undvik att tvätta ljusa kläder om du upplever missfärgat vatten i kranen på grund av spolning)
  • städa och rengöra ytor
  • vattna blommor
  • spola toaletten.

Vad gör VA SYD nu för att se till att vi får rent dricksvatten igen?

Sedan vi upptäckte att dricksvattnet inte var tjänligt har vi utökat provtagningen för att försöka ringa in geografiskt hur stort problemet är. Vi kunde under torsdagen den 9 mars konstatera att dricksvattnet i lågzonen i Lunds stad är tjänligt, då vi fått bra svar på vattenproverna.

Parallellt med provtagning och analys av proverna pågår just nu intensivt arbete på VA SYD där vi undersöker om vi själva kan ha orsakat problemet på grund av ledningsarbeten, rutiner som brustit eller liknande. Vi vill givetvis hitta en orsak och därmed kunna vidta åtgärder men vi vet också att ibland är det svårt att hitta konkreta orsaker till kvalitetsförändringar hos dricksvattnet. Det kan vara flera isolerade händelser som tillsammans till slut orsakar problemet och då är det svårt att peka på en specifik händelse. Aktuellt arbete är för tillfället fortsatt provtagning, spolning av ledningsnätet och modellering av vattnets väg i ledningarna.

Vad är en tryckzon, hur kan en person ha dåligt vatten men inte grannen intill, vattnet kommer ju från samma källa?

I en kuperad terräng måste vattenledningsnätet zonindelas, högzoner anordnas i högt belägna områden där trycket på dricksvattnet höjs i en tryckstegringsstation. Lågzoner är områden med lägre trycknivå än omgivande zoner och där kan finnas tryckreducering. Andra saker som kan avgöra en zonindelning är bebyggelsetyp och dimensionering av ledningsnät. Zonindelning görs för att fördela trycket på dricksvattnet i ledningarna, det får varken vara för lågt eller för högt. Om trycket är för lågt når vattnet inte fram till din kran och om trycket är för högt kan ledningarna inne i din fastighet skadas.

Ibland går gränsen för två olika tryckzoner rakt igenom ett kvarter, vilket innebär att grannar får vatten från olika håll, även om vattnet kommer från samma vattenverk. I Lunds fall är vattnet ursprungligen tjänligt men någonstans på vägen har vattnet blivit kontaminerat och genom zonindelningen kan vi avgränsa vilka områden i staden som är drabbade. Vi kan också med hjälp av våra modeller och genom att styra flödet av vatten avgränsa delar av en och samma tryckzon.

Hur många vattenprover tar ni i Lund just nu?

Varje vecka tar vi vattenprover i Lund utifrån vårt egenkontrollprogram enligt Livsmedelsverket bestämmelser. När vi får ett avvikande vattenprov utökar vi omedelbart provtagningen och den provtagningen utökas beroende på resultatet av analyserna. Sen den 9 mars har det tagits cirka 20 vattenprover per dygn. Provtagningsställena väljs ut utifrån vattenflöde i ledningar, tryckzoner med mera, för att ge en så representativ bild som möjligt.

Vad är koliforma bakterier och vilka bakterier har ni hittat?

Koliforma bakterier finns naturligt i våra vattendrag. Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på att vattnet har blivit förorenat med ytvatten. Kolibakterier är ett samlingsnamn för en mängd olika bakterier, där ingår bland annat Escherichia coli, vanligen kallad E. coli. Vi testar alltid vattnet specifikt för denna bakterie, men i detta fall har vi inte hittat E. coli.

I normalfallet ingår det inte i våra rutiner att bestämma exakt vilken typ av koliforma bakterier som påvisas. Livsmedelsverkets föreskrifter säger att vi ska reagera när det påvisas koliforma bakterier i dricksvattnet, oavsett vilken typ av koliforma bakterier det handlar om. Därför utfärdas kokrekommendation utan att den exakta gruppen koliforma bakterier är bestämd.

På kunders begäran kan vi nu meddela att det rör sig om en bakterie som tillhör gruppen Erwinia spp. Denna grupp av koliforma bakterier är vanligt förekommande i jord men är normalt inte associerad med fekala föroreningar. 

Är det farligt?

Vissa koliforma bakterier är sjukdomsalstrande, men de flesta är det inte. Av säkerhetsskäl rekommenderar VA SYD att man i berörda områden kokar sitt vatten tillsvidare. Om man känner sig dålig eller sjuk bör man ringa 1177. 

Vad orsakade problemet med dricksvattnet?

Vi vet inte i dag vad som orsakat problemet. VA SYD arbetar intensivt med att ta reda på orsaken till problemen, vi har frigjort personal från ordinarie arbetsuppgifter och fokuserar på att hitta orsaken till varför det finns koliforma bakterier i dricksvattnet i Lunds högzon.

Hur länge har VA SYD vetat att vattnet varit otjänligt?

Vi tar kontinuerligt prover på vårt dricksvatten. Torsdagen den 2 mars tog vi enligt våra rutiner flera prov på dricksvattnet runt om i Lund. På eftermiddagen den 5 mars visade ett prov taget inne i en verksamhet på Kobjer på koliforma bakterier, övriga vattenprov var bra. Det tar två dagar innan första delen av analysen på ett vattenprov är klar. Under måndagen den 6 mars fortsatte provtagningen i området Kobjer enligt våra rutiner för att fastställa om problemet var i en fastighet eller i våra ledningar. Under tisdagen den 7 mars fortsatte provtagningen i samma område och under onsdagen den 8 mars utvidgade vi provtagningsområdet till att omfatta hela Lunds tätort. 

Enligt våra rutiner ska vi ha två prover efter varandra som påvisar att det finns ett problem i dricksvattnet för att vi ska vidta åtgärder i form av kokningsrekommendationer.

När gick VA SYD ut med information om kokningsrekommendationen?

Formellt beslut om kokningsrekommendation tog VA SYD tillsammans med Miljöförvaltningen i Lund tillsammans torsdagen den 9/3 kl.10:45. Kl. 11:07 gick vi ut med information.

I vilka kanaler har VA SYD informerat kunder i de drabbade områdena?

Hur vet vi att dricksvattnet kan användas i Stångby, Odarslöv, Östra Odarslöv och Igelösa?

Orterna Stångby, Odarslöv, Östra Odarslöv och Igelösa försörjs med dricksvatten från Lunds högzon. Orterna får sitt dricksvatten från sådana delar av högzonen som vi vet inte kan nås av vatten från det område runt Kobjer och Möllevången där vi har identifierat problemet med koliforma bakterier. Därför kunde vi häva kokningsrekommendationen för dessa orter.

Varför var först hela Södra Sandby med i kokrekommendationen, trots att delar av byn får vatten som inte passerat genom Lund?

Det är korrekt att delar av Södra Sandby felaktigt var med i området som berördes av kokrekommendationen. Vi har full koll på hur Södra Sandby försörjs med dricksvatten, men däremot glömdes frågan om att avgränsa Södra Sandby bort i det intensiva arbetet med att försöka lösa situationen i Lunds stad i de orter som försörjs med vatten från Lunds stad. Vi ber naturligtvis om ursäkt för det inträffade och hoppas på er förståelse.

Vem ska koka sitt dricksvatten?

Den här kokningsrekommendationen har vi kommit fram till i samråd med miljöförvaltningen i Lund (och tidigare i Eslöv). Kokrekommendationer gäller alltså framförallt människor. Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär. Karta över berörda områden just nu.

Hur fattar VA SYD och miljöförvaltningarna beslut om att det går att använda dricksvattnet igen? 

Det behöver finnas flera godkända provresultat, men också expertbedömningar från våra ingenjörer och dricksvattenspecialister om att de åtgärder vi vidtagit ger effekt. 

Räcker det med att koka vattnet i en vattenkokare?

Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp dricksvattnet – det behöver alltså inte koka en viss tid. Läs mer om kokningsrekommendationer hos Livsmedelsverket.

Jag är orolig för min och mina barns hälsa. Vart ska vi vända oss?

Vi hänvisar all sjukvårdsrådgivning till 1177. 

Jag är företagare och driver en tandläkarpraktik, kan jag hålla öppet?

Vi hänvisar alla dessa verksamhetsfrågor till Miljöförvaltningen i Lund. Lunds kommuns telefonväxel: 046-35 50 00. 

Hur länge kan kokrekommendationen pågå?

Vi kan tyvärr inte i dagsläget svara på hur länge kokrekommendationen kommer att gälla. Vi tar löpande nya prover och uppdaterar hemsidan kontinuerligt med senaste nytt. Oavsett resultat idag så måste vi ha kvar kokrekommendationen tills vi har fått in flera provresultat som indikerar på att vi kan häva kokrekommendationerna.