Kokning av vatten

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen.

Senaste information

24.09.2014 | 14:30

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd


Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. De senaste dagarnas provsvar visar att dricksvattnet håller den höga dricksvattenkvalitet som både vi vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

VA SYD kommer nu att följa upp dricksvattenkvalitén genom att under en tid framöver både ta extra prover på dricksvattnet och spola ledningsnätet. Allt för att säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.

Som en del i vårt arbete för att få rätt på vattenkvalitén har vi rengjort och därefter låst brandposterna i Löberöd, de kommer att förbli låsta.

Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring vad som orsakat problemen med dricksvattnet. Det arbete som hittills gjorts pekar mot att orsakerna troligen är flera. Nu väntar uppföljning och efterarbete för att vidare analysera och sammanfatta alla de olika åtgärder som vidtagits de senaste fem veckorna.

Vi beklagar djupt de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen. Tack för ert tålamod!

VA SYD

22.09.2014 | 14:02

Kokrekommendation kvarstår några dagar till

Helgens arbete som bland annat bestod av att installera UV-ljusanläggningar har gått bra. Nu är båda reservoarerna igång, vilket möjliggjort ökad spolning. Vattenproverna har gett bra resultat men dock kvarstår kokrekommendationen några dagar till för att säkerställa att de positiva provresultaten verkligen står sig. Den utökade provtagningen kommer att fortgå under en period för att säkerställa god dricksvattenkvalitet.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. Vi har fått komma och titta på ett 30-tal och hittills har 3 installationer konstaterats vara felaktiga. Vi tror det finns ett 100-tal till att titta på och vill vädja till de boende som har både kommunalt vatten och egen brunn att höra av sig till VA SYDs kundservice, så vi kan komma ut och se över installationerna.

Vår förhoppning är att dricksvattnet ska vara tjänligt inom några dagar.

Nästa informationstillfälle är på onsdag 24/9 kl. 15.00.

17.09.2014 | 15:08

Vattenavstängning i norra delarna av Harlösa

I utredningsarbetet om dricksvattnet ska vi göra ledningsarbeten i vår tryckstegringsstation. Detta medför att vi torsdagen den 18 september kommer stänga av vattnet mellan kl 10 och 11 i norra delarna av Harlösa. Berörda har blivit informerade via sms.
Efter en vattenavstängning - Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.

17.09.2014 | 14:35

Fortfarande kokrekommendation i Löberöd och Harlösa

Analyssvaren visar att bakteriehalterna i dricksvattnet sjunkit ytterligare. Vi håller dock ännu inte den höga dricksvattenkvalitet som vi vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

Vi håller nu på med installation av UV-ljusanläggningar efter våra reservoarer i Harlösa och Löberöd. Tanken med UV-ljusanläggningarna är att de ska kunna hjälpa oss i sökandet efter källan, eller källorna, till bakterieproblemen. UV-ljusanläggningarnas funktion är att desinficera dricksvattnet. Att installera UV-ljusanläggningar som hjälp i utredningsarbetet om en bakterieförorening är mycket ovanlig.

Arbetet med att få igång reservoaren i Löberöd fortsätter. När den är i drift kan ledningsnätet spolas igenom mer effektivt.

Sammantaget innebär det här fortsatt arbete över helgen och tidigast på måndag vet vi om våra åtgärder haft den effekt som vi önskar.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. Vi har fått komma och titta på ett 20-tal och hittills har allt sett bra ut.

Ny information på måndag 22 sep kl 15.00.

15.09.2014 | 15:17

Ersättning vid kokrekommendation

Under en månads tid har boende i Löberöd och Harlösa rekommenderats att koka sitt dricksvatten på grund av för höga halter av koliforma bakterier i vattnet. Kunder har hört av sig om möjlighet till ersättning/avdrag på grund av de besvär som kokrekommendationen medfört. Läs mer om hur du går tillväga i texten till vänster.

12.09.2014 | 14:34

Kokrekommendation kvarstår

Läget är oförändrat sedan i onsdags, dvs. provsvaren fortsätter att visa låga halter av koliforma bakterier som dyker upp runt om i byarna utan något synbart mönster.

Arbetet fortsätter med att få igång reservoaren i Löberöd och därmed möjliggöra en mer kraftfull spolning av nätet. Tillsynen på reservoaren i Harlösa visade att betongen är i bra skick.

Stort tack för responsen från alla boende med både kommunalt vatten och egen brunn, hittills har provsvaren kunnat utesluta problem i dessa anslutningar.

Ny information på onsdag 17 sep kl 15.00.

10.09.2014 | 14:40

Oförändrat läge när det gäller dricksvattenkvalitén i Löberöd och Harlösa

Tyvärr måste VA SYD fortsätta med kokrekommendationen till boende i Löberöd och Harlösa. Vi är väl medvetna om att detta är påfrestande för de som drabbas. En kort lägesbild av resultaten på alla de vattenprover som dagligen tas runt om i Löberöd och Harlösa är följande; vi har både vattenprover som visar ett tjänligt och fint dricksvatten och vattenprover som påvisar för höga halter av koliforma bakterier och därmed otjänligt vatten. Men provsvaren visar inga tydliga mönster och resultaten varierar. Så sammantaget är resultaten av sådan karaktär att kokrekommendation är nödvändig.

Vi vill nu vädja till de boende som har både kommunalt vatten och egen brunn att höra av sig till VA SYDs kundservice, så vi kan komma ut och se över installationerna. Det gäller boende i både Harlösa och Löberöd.

Arbetet med att få igång reservoaren i Löberöd fortsätter, se tidigare information om det. Det pågår även översyn på reservoaren i Harlösa för att säkerställa dess kondition.

08.09.2014 | 14:43

Vattenproverna visar alltjämt otjänligt dricksvatten i Löberöd och Harlösa

VA SYD fortsätter rekommendera boende med kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten. Generellt handlar det fortfarande om låga halter strax över de värden som Livsmedelsverket har satt upp för kommunalt dricksvatten. Våra utredningar så här långt pekar mot att det sannolikt inte är endast en orsak till problemet med bakterier.

En vanlig, och ofta effektiv, åtgärd vid bakterieproblem i dricksvattnet är att spola igenom ledningsnätet för att få det rent. Då reservoaren i Löberöd är bortkopplad från ledningsnätet på grund av renoveringsarbeten har vi tyvärr inte tillräckligt med tryck och flöde för att få den omsättning i ledningarna som vi behöver för en ordentlig renspolning.

Vi arbetar intensivt med att få igång reservoaren i Löberöd och parallellt fortsätter vi givetvis att se över våra anläggningar och ledningsnät.

Ny information på onsdag 10 sep kl 15.

05.09.2014 | 14:39

Kokrekommendationen fortsätter för boende i Löberöd och Harlösa

Provsvaren visar fortfarande för höga halter av koliforma bakterier i dricksvattnet. Resultaten gör att vi fortsätter med kokrekommendation till alla med kommunalt dricksvatten i Löberöd och Harlösa. Arbetet med att spola ledningsnätet fortsätter över hela helgen.

Nästa informationstillfälle är på måndag 8 sep kl 15.00.


03.09.2014 | 11:22

Kokrekommendation till boende i Löberöd och Harlösa med kommunalt vatten

Dessvärre visar prover tagna i måndags i Löberöd att dricksvattnet återigen är otjänligt på grund av koliforma bakterier och E. coli. Koliforma bakterier har hittats i tre prover och E.coli i ett.

Prov från Harlösa visar bra resultat, men med erfarenhet från de senaste veckorna vill vi även rekommendera boende i Harlösa som har kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten.

Det här en synnerligen ovanlig och framförallt mycket tråkig situation för drabbade. Vi anstränger oss till det yttersta för att finna orsaken på det här problemet.

Ny information kommer på fredag kl 15 (det beror på att analyserna av senaste proverna är klara först då).

Servicetankar med vatten kommer att placeras ut vid ICA Nära i Harlösa och Löberöd.

29.08.2014 | 14:23

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen.
Nu kommer VA SYD under en tid framöver ta extra prover på dricksvattnet för att följa upp och säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet.
Dessutom fortsätter arbetet med att analysera resultat av tidigare vattenprover för att se om det går att få klarhet i exakt vad som hänt. Vi beklagar djupt de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen och tackar verkligen berörda i Löberöd och Harlösa för det tålamod de har visat i samband med kokrekommendationen.

27.08.2014 | 14:32

Fortfarande kokrekommendation

Dessvärre visar provsvaren fortfarande för höga halter av koliforma bakterier i dricksvattnet. Resultaten gör att vi måste fortsätta med kokrekommendation till alla med kommunalt dricksvatten i Löberöd och Harlösa. Proverna är alltjämt bättre, men inte tillräckligt bra.

Just nu är det fokus på att spola rent hela ledningsnätet inom berört område, men omsättningen av vatten tar tid. Tekniska begränsningar gör att det inte går att spola igenom så fort som vi önskar.

Vi har stor förståelse för de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen och sedan två veckor är vi många inkopplade för att lösa problemet. Vår förhoppning är att dricksvattnet ska vara tjänligt inom några dagar.

Nästa informationstillfälle är på fredag 29/8 kl 15.00

25.08.2014 | 14:31

Kokrekommendation i Löberöd och Harlösa kvarstår

Analyssvaren från helgens vattenprover visar bättre resultat än tidigare, men vattnet är fortfarande inte tjänligt som dricksvatten. I fredags rengjordes en vattenreservoar i Harlösa och nu spolas ledningsnätet för att få omsättning på vattnet både i reservoar och ledningar. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller vårt arbete med att spåra källan. Vi tar kontinuerligt nya vattenprover för att få besked på vilken effekt våra åtgärder har. Nästa besked kan vi ge tidigast på onsdag. Nästa informationstillfälle är på onsdag 27/8 kl. 15.00.

22.08.2014 | 14:41

Oförändrat läge - kokrekommendationen kvarstår

Vi arbetar vidare för att finna orsaken till problemet med dricksvattnet i Löberöd och Harlösa, och kokrekommendationen fortsätter tills vidare.

Området är dock avgränsat och vi kan konstatera att inga närliggande orter är berörda.

I sökandet efter källan till de koliforma bakterierna har vi under hela arbetets gång biståtts av VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp. Vi har personal i arbete under hela helgen.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Nästa planerade information är måndagen den 25/8 kl. 15.00.

21.08.2014 | 09:31

Vattentank i Harlösa och Löberöd

Det finns nu vattentank placerade i Harlösa och Löberöd. Vid ICA Nära i Harlösa och på torget i Löberöd.

20.08.2014 | 14:56

Fortsatta problem med dricksvattnet i Löberöd och nu även Harlösa.


I våra provtagningar finner vi fortfarande för höga halter av koliforma bakterier och kokrekommendationen kvarstår. Nu har vi även funnit koliforma bakterier i Harlösa, och uppmanar boende där med kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten. Vi arbetar aktivt med att söka källan till bakterierna och har satt in extra resurser för att lösa problemet så snart vi kan. Dessutom utförs analyser på närliggande områden för att kunna utesluta att fler är drabbade.

Vattentank kommer att placeras i Löberöd och Harlösa under torsdagen, vi återkommer med tid och plats.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Prover som är tagna i dricksvattnet som går till Revinge by är godkända.

18.08.2014 | 14:15

Fortsätt koka dricksvattnet i Löberöd - och utökat område

Boende i Löberöd som har kommunalt vatten uppmanas att fortsätta koka sitt dricksvatten.

Kokrekommendationen för boende i Löberöd kvarstår då prover tagna i helgen fortfarande visar på att dricksvattnet är otjänligt.

Dessutom justerar vi kartan för kokrekommendationen då helgens prover indikerar att det finns fler områden som har förhöjd halt av koliforma bakterier i sitt dricksvatten. Se uppdaterad karta längst ner.

Notera att det här är en försiktighetsåtgärd för att förekomma ifall halterna höjs ytterligare det närmsta dygnet.

Arbetet med att söka källan till föroreningen pågår för fullt, dels har det vidtagits åtgärder i helgen i ledningsnätet och dels pågår en utredning för att rent tekniskt gå igenom ledningsnätet.

Nästa planerade information är onsdag 20 augusti kl 15.00

Rekommendationer vid kokning av vatten.

Ersättning vid kokrekommendation

Under en månads tid har boende i Löberöd och Harlösa rekommenderats att koka sitt dricksvatten på grund av för höga halter av koliforma bakterier i vattnet. Kunder har hört av sig om möjlighet till ersättning/avdrag på grund av de besvär som kokrekommendationen medfört.
Ersättning vid kokrekommendation

Servicetankar med dricksvatten

Två servicetankar med dricksvatten finns placerade vid Ica Nära i Harlösa och Löberöd. Här kan de som är berörda av kokningsrekommendationerna hämta vatten. 
Bild på servicetank med dricksvatten

Vilket område gäller det?

Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Löberöd och Harlösa och ett fåtal boende däremellan, se karta. 

Hur länge är det kokrekommendation?

Kokrekommendationen gäller tills vidare. Så snart vi har fått klartecken att dricksvattnet inte behöver kokas kommer vi att informera om detta. 

När ges nästa information?

Uppdaterad information och nästa informationstillfälle hittar du under nyheter.

Information har gått ut via Eslövs Kommun, trafikredaktionen, sms till boende, lappar uppsatta i berörda områden, media samt sociala medier.

Om du är orolig för din hälsa, kontakta 1177 för rådgivning. All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Om det pågående grävarbetet vid tryckstegringsstationen och reservoaren i Löberöd

I somras fick vi problem med pumparna i Löberöds tryckstegringsstation och i samband med detta upptäcktes läckor på ledningar till och från lågreservoaren som ligger i anslutning till tryckstegringen. Sen den 29 juli har reservoaren varit helt bortkopplad från ledningsnätet. Arbetet som görs nu vid tryckstegringsstationen och reservoaren handlar om att förnya ledningar både i mark och i byggnader. Detta arbete har inte påverkat kvaliteten på dricksvattnet som distribueras till Löberöd då arbetena gjorts på ledningar och i anläggningsdelar som inte är i drift.

Angående rinnande vatten från brandposter

En åtgärd för att få omsättning på vattnet i ledningsnätet, och därigenom bli av med bakterierna, är att spola ut vatten genom brandposter. När detta görs kan det rinna vatten på marken. Driftpersonalen som hanterar spolningen har regelbunden tillsyn på brandposterna och mängden vatten som rinner ur dem. 

Berört område

Klicka på kartan för att se en större bild av hela området.

Karta över området som berörs av kokningsrekommendationer i Eslövs kommun