Incidentutredning avslutad efter vårens kokningsrekommendation i Lund

Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund. Läs rapporten här.

I början av mars utlyste VA SYD en kokningsrekommendation i stora delar av Lund efter att egenkontroller av dricksvattnet visat försämrad vattenkvalitet. En incidentrapport gjord av en extern konsult konstaterar nu att den försämrade vattenkvaliteten orsakades av vetemjöl som använts vid ett svetsarbete av en av VA SYD anlitad entreprenör i december 2016. 

Efter aktuellt svetsarbete, spolades vetemjölet inte ut ordentligt varför stärkelseproduktens partiklar spred sig och fastnade längs med röret vilket orsakade bakterietillväxt och en negativ påverkan på vattenkvaliteten. Rapporten visar att VA SYD har brustit i vattenleveransen.

Läs rapporten här

Rapporten ligger nu till grund för hur VA SYD kommer att hantera de krav på skadestånd som inkommit. Idag har det kommit in sammanlagt 61 ersättningskrav och dessa kunder kommer att få besked om beslut inom kort. 

Besluten grundar sig bland annat på huruvida skadeståndssökarna är abonnenter, vanligtvis fastighetsägare som får faktura, följer VA SYD lagen om allmänna vattentjänster. För övriga, exempelvis hyresgäster i en flerfamiljsbostad, tillämpas skadeståndslagen. Utslagen kommer därför att skilja sig åt. 

Fakta om skadeståndsskyldighet i samband med händelsen

För de av kravställarna med vilka VA SYD har ett VA-förhållande kan konstateras att VA SYD ansvarar för VA-anläggningen i Lund och är därmed skyldig att underhålla densamma. 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster åligger det huvudmannen att ordna de anordningar som behövs för att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. VA SYD har i det här fallet åsidosatt denna skyldighet varför skadeståndsskyldighet i och för sig åligger VA SYD.

Kokningsrekommendationen varade i 33 dagar. VA SYD bedömer att tidsåtgången för kokande av dricksvatten uppgår till 15 minuter per dag. Detta ger 8,25 timmar för perioden mars 9 till april 10 motsvarande 33 dagar. VA SYD har därvid tillämpat försäkringsbranschens ersättningsnorm för eget arbete 150 kr per timme vid bestämmande av ersättningen vilket ger 1237,50 kronor. 

För de av kravställarna med vilka VA SYD inte har ett VA-förhållande kan konstateras att tillämplig lag för att bedöma om skadeståndsskyldighet utanför avtalsförhållande ska föreligga krävs enligt skadeståndslagen att skada har orsakats genom oaktsamhet. VA SYD bedömer sammantaget att händelsen i fråga inte har orsakats av oaktsamhet från VA SYD varför det inte föreligger någon skadeståndsskyldighet,. 

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa