Dricka vatten

Strategi för säker dricksvattenförsörjning

Om ett samhälle blir utan dricksvatten så innebär det såklart kännbara problem för dess invånare. VA SYD har därför antagit en strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen.

​För att sätta fokus på vikten av att dricksvatten alltid ska kunna levereras antog VA SYDs styrelse i juni en strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen. Strategin kommer att ligga till grund för allt framtida arbete som görs i syfte att se till att systemet inte utsätts för störningar eller inte slås ut om en störning ändå inträffar. Nedan kan du läsa strategin i sin helhet.

VA SYDs strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen

VA SYDs kunder och samhällets funktionalitet är beroende av att ett kvalitetskontrollerat dricksvatten kan distribueras, med få avbrott i leveransen. Dricksvattensystemet måste därför kunna stå emot olika typer av störningar. Denna strategi syftar till att konkretisera VA SYDs arbete för att uppnå en kvalitets- och leveranssäker dricksvattenförsörjning – en robust försörjning.

Alla aspekter av robusthet i dricksvattendistributionen är viktiga, i likhet med att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Det handlar om att göra distributionssystemet så driftsäkert som möjligt, att ha en god lokal och regional krisberedskap samt om att på ett regionalt plan bedriva ett långsiktigt arbete genom en stark samverkan mellan berörda aktörer.

VA SYDs strategi för att skapa en robust dricksvattenförsörjning, tålig mot störningar, vilar på följande:

  • Ett driftsäkert och väl underhållet distributionssystem för dricksvatten
  • Beredskap för situationer då den vanliga distributionen inte fungerar

Ett driftsäkert och väl underhållet distributionssystem för dricksvatten

Distributionssystemets olika delar (vattenverk, vattenledningsnät, reservoarer etc.) utformas på ett robust sätt så att systemet i sin helhet tål att utsättas för olika typer av störningar. Distributionssystemets olika delar underhålls och förnyas enligt en framtagen plan. Underhålls- och förnyelsearbete kan utföras med minsta möjliga driftstopp. Det finns en beredskap för att hantera akuta problem dygnet runt.

På ett regionalt plan säkerställs att dricksvatten kan överföras från platsen där vattenresursen finns till platsen där behovet finns. Detta möjliggörs genom en ändamålsenlig samverkan mellan olika aktörer.

Beredskap för situationer då den vanliga distributionen inte fungerar

Reservvatten: Reservvattenverk utgörs av ordinarie vattenverk med överkapacitet. Detta möjliggörs genom samverkan mellan VA SYD och Sydvatten. Ringsjöverket, Vombverket och Bulltofta vattenverk kan vid behov ersätta delar av produktionen, men ej hela den producerade volymen, om något av verken inte skulle gå att använda. Mindre vattenverk som inte är i drift idag kommer ej att sparas som reservvattenverk. Ringsjön utgör reservvattentäkt till Ringsjöverket.

Nödvatten: Om dricksvatten inte kan levereras via det vanliga ledningsnätet ska nödvattenutskänkning ske i enlighet med framtagen planering.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa