Källby dammar

Ny utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening klar

VA SYD har i utredningen fokuserat på två lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden – på ett utbyggt Källby avloppsreningsverk eller på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

De två möjliga alternativen som VA SYD undersökt närmare och som beskrivs i rapporten är:

  • Att bygga om och driva Källby vidare
  • Att bygga en överföringsledning till Sjölunda i Malmö och bygga ut där

Tidsperspektivet är väldigt långt och oavsett vilken lösning som väljs ska det gå att bygga vidare på denna under mycket lång tid framöver. Efter att ha tagit in synpunkter från politiker och tjänstemän i både Lund och Malmö förordar VA SYD alternativ två; att bygga en överföringsledning till Sjölunda.

Hela utredningen med bilagor finns att läsa som pdf här intill. 

Bakgrund

Källby reningsverk renar idag vattnet från cirka 80 000 lundabor innan vattnet släpps ut i Höje å. Just nu utreds flera lösningar på hur Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden.

Källby avloppsreningsverk som började byggas redan 1933 ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350 liter/sekund). Vattnet kommer från centrala Lund samt Värpinge, Valkärra och Stångby.

Drifttekniker, laboranter, ingenjörer och många fler arbetar med att ta hand om det du spolar ner i vasken och i toaletten. Det är de som ser till att vattnet som släpps ut våra vattendrag igen håller hög kvalitet.

På Källby avloppsreningsverk passerar vattnet galler, sedimenterings-bassänger, biologisk rening av organiskt material och kväve samt kemisk rening för att minska fosforhalten. Innan det renade vattnet släpps ut till Höje å passerar det ett långsträckt dammsystem.

Lunds framtida avloppsvattenrening

Lund växer och kapaciteten vid Källby reningsverk behöver öka för att möta framtidens behov.  När Källby reningsverk byggdes låg det en bra bit utanför staden och att upprätthålla en skyddszon runt reningsverket var lätt. I dagsläget är det ett allt större tryck mot området från såväl fågelskådare, motionärer och Lundabor som njuter av den vackra naturen till markägare som ser en möjlighet att exploatera marken. Med en tågstation i området, som är planerad till 2023, ökar trycket ytterligare.

Därför utreds möjliga lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden. Inriktningsmål för arbetet är: Beslutet angående Källby ska säkerställa en långsiktig och robust avloppsrening för Lund som medger en växande hållbar stad och förbättrade förhållanden i Höje å med en kostnadseffektiv lösning.

Tidsperspektivet är väldigt långt, oavsett vilken lösning som väljs ska det gå att bygga vidare på denna under mycket lång tid framöver. Det är många faktorer som ska vägas in i beslutet – till exempel ekonomiska, hänsyn till recipienterna, befolkningsprognoser, flödesbelastningar, regionala ambitioner, stadsbyggnadsplaner för Lund men också känslomässiga argument.

Vem fattar beslut?

Beslutet om vilket av de två alternativen som väljs fattas av våra politiker, ytterst av kommunfullmäktige i Lund. Skulle alternativet med att överföra avloppsvattnet till Sjölunda väljas blir detta också en fråga för Malmö stad.

När fattas beslutet?

VA SYDs ägarnämnd Lund och styrelse har den 5 respektive 6 oktober 2016 fattat inriktningsbeslut om att förorda Sjölundaalternativet som lösning för framtida avloppsvattenrening för Lund. Därefter ska beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lund. I dagsläget vet vi inte när politikerna fattar slutgiltigt beslut.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa