VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.

Den 1 januari 2012 anslöts Eslövs VA-verk till VA SYD. Det huvudsakliga syftet med åtgärdsplanen är att inventera befintliga avloppsförhållanden i Eslövs kommun och att sammanfatta de undersökningar som gjorts. Utifrån detta kommer förslag ges på vilka framtida undersökningar och åtgärder som behöver göras. 

Åtgärderna ska minska risken för källaröversvämningar vid regn, minska föroreningsbelastningen på mottagande vattendrag och minska mängden dagvatten till de ledningar som leder bort spillvatten (vatten från toalett, dusch och vask). 

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin ekonomiska och tekniska avskrivningstid. Att förändra avloppssystemet i befintlig bebyggelse, så att det blir mer robust, är en utmaning som kräver samverkan och förståelse över förvaltningsgränser och även ett engagemang från kommunens invånare.

Den framtagna åtgärdsplanen ska vara beslutsunderlag för investeringsbehovet för kommande förbättringar på det befintliga ledningsnätet. Dessutom ska den vara basen för utrednings- och projekteringsarbetet för Eslövs avloppsnät på cirka 10 års sikt. Målen med åtgärdsplanen är att:

  • Kort presentera Eslövs avloppsförhållanden och nuvarande kapacitetsproblem
  • Kortfattat sammanfatta vilka utredningar som gjorts
  • Föreslå framtida undersökningar
  • Presentera förslag på åtgärder som minskar risken för källaröversvämningar vid regn, minskar föroreningsbelastningen på mottagande vattendrag och minskar mängden tillskottsvatten till spillvattenförande ledningar

Läs hela rapporten (nytt fönster) 


Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa