Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Minska avfallet

Visste du att det uppstår 473 kilo hushållsavfall från varje svensk per år. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. För återvinning i all ära, det bästa är om avfallet aldrig uppstår. 

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Ska vi nå hållbarhetsmålen så måste avfallet minska.

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. 

 1. Det översta steget handlar om att avfallsminimera, alltså förhindra att avfall skapas. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. 
 2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända.
 3. När vi inte kan återanvända mer så ska vi återvinna materialet.
 4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
 5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering - läggs på soptipp. Det finns olika deponier beroende på hur farligt avfallet är.

Bild på avfallstrappan och dess fem trappsteg. 1 Förebygga och minimera. 2 Återanvända. 3 Materialåtervinna. 4 Energiåtervinna. 5 Deponera.

Hur minskar vi avfallet?

Mimmi Bissmont är utvecklingsingenjör på VA SYD och har varit industridoktorand på Malmö universitet. Hon har i sin forskning undersökt hinder för att minska sitt avfall och hur de hänger ihop med strukturer i samhället och på individnivå.

Mimmi Bissmont har dels djupintervjuat svenska hushåll som källsorterar men inte jobbar aktivt med att förebygga sopor, dels svenska bloggare med fokus på ”zero waste”. Hennes studie av zero waste-bloggarna visar att dessa hushåll måste kämpa i vardagen för att minimera sitt avfall. Detta tyder på att förebyggande av hushållsavfall inte stöds av den svenska samhällsstrukturen och därför inte kommer att spridas av sig själv.

Sammanfattning Mimmi Bissmonts forskning, PDF, 443 kb

5 tips till dig som vill minska ditt avfall

Bild på Mimmi Bissmonts fem bästa tips för att minska sitt avfall. 1 Hur konsumerar du och varför? 2 Måste du köpa? 3 Kan du dela, låna, hyra? 4 Vårda och reparera mera. 5 Kasta inte i onödan!

 1. Börja med att fundera över dina egna konsumtionsvanor. Hur konsumerar du och varför?
 2. Vilka behov har vi och hur kan de tillgodoses? Kan de tillgodoses på annat sätt än vi inköp av grejor? Detta är kanske det svåraste konsumtionssteget för individen att påverka. Våra behov styrs till stor del av de samhällsstrukturer vi lever i.
 3. I samband med införskaffande finns idag allt fler alternativ. Dela, hyra, låna är några exempel som blir allt vanligare. Om inte dessa är möjliga finns kanske alternativet att köpa begagnade eller reparerbara, långlivade produkter.
 4. Hur använder vi våra saker? Vårda, reparera, upcycla är exempel på saker som ger längre livslängd.
 5. Kasta inte i onödan! Kanske kan grejor hitta ett nytt liv hos någon annan: sälj eller skänk. Om det är avfall: sortera och återvinn. Och kom ihåg att saker du lämnar vidare får bara en förlängd livslängd om det finns en villig mottagare. Så var beredd på att även bli mottagare!

 

 

 

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 13:44

Innehållsansvarig: webbredaktionen