Karta över sydvästra Skåne med inringat område.

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Malmö-Lundregionen har en stark befolkningstillväxt. Mängden avloppsvatten ökar och dagens avloppsreningsverk kan inte stoppa alla miljögifter. Miljölagarna blir samtidigt skarpare. VA SYD möter utmaningarna genom en regional satsning; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

VA SYD ska genom nära samverkan med andra aktörer och branscher hitta de bästa lösningarna. För att göra det enklare att se till helheten och säkra en långsiktig planering, samordnas satsningarna i programmet; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne - VA SYD utvecklar i samverkan med omvärlden. Ulf Nyberg är programägare:

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. Genom att ta rätt beslut nu kan projekten undvika en onödig fördyring. 

Tidslinje

Tidsaxel Hållbar avloppsrening 

Tre byggprojekt som hänger ihop 

Tre större byggprojekt är beroende av varandra och planeras parallellt:

  • Att bygga om och bygga ut Sjölunda avloppsvattenreningsverk (ARV) till en modern regional anläggning.
    Sjölunda är navet i en regional lösning
  • Att bygga infrastruktur för att leda avloppsvatten från Lund (Källby ARV stängs) till Malmö (Sjölunda ARV). 
  • Att bygga en avloppstunnel i centrala Malmö för att ersätta ett slitet, underdimensionerat och osäkert befintligt tryckavloppssystem.
  • Malmo avloppstunnel
     

I samverkan med industrier och verksamheter nära Sjölunda driver VA SYD också produktutveckling och söker möjligheter att utöka återanvändningen av restprodukter. Hur kan till exempel näringsämnen bättre tas tillvara för jordbruket och hur kan renat avloppsvatten användas i industrier?

Frågor och svar om Hållbar avloppsrening ett växande Skåne

Det handlar om en regional helhetslösning. Utmaningarna  är desamma för alla kommuner i sydvästra Skåne; växande befolkning, gamla reningsverk och en allt för hård belastning på våra hav och vattendrag. Genom att samverka får alla fördelar.  

Konkret betyder det att vi behöver bygga ut och modernisera Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö (Nya Sjölunda). Det innebär också en helt ny infrastruktur, en överföring, från Lund till Malmö. Och en tunnel, Malmö avloppstunnel för att ersätta ett utslitet och underdimensionerat ledningssystem mellan Tekniska museet/Turbinen och Malmö hamn. 


Investeringar i uppsamling och rening av avloppsvatten är nödvändig för att städerna ska kunna växa. Stora delar av våra ledningar är byggda för länge sedan, några är uppemot 100 år gamla och klarar inte utmaningarna i klimatförändringar, befolkningsökning och ny miljölagstiftning som kräver en bättre rening.

Utan satsningen står vi inför stora samhällsstörningar, kraftigt försämrad vattenmiljö i vår direkta närhet och vi riskerar att sätta stopp för nybyggnation.

Lunds kommun planerar att stänga Källby avloppsreningsverk i Lund och föra vidare avloppsvattnet till Malmö. Inriktningen grundar sig på att Källby reningsverk också är i stort behov av utbyggnad och modernisering. Det blir mer ekonomiskt att bygga ut på en plats istället för två och Sjölunda är mer lämpligt placerat med tanke på både vattenmiljöpåverkan och stadsutveckling.

Sjölunda avloppsvattenreningsverk i Malmö byggs ut och moderniseras för hela regionen. Grannkommuner erbjuds att ansluta sitt avloppsvatten. Det kan innebära att fler avloppsvattenreningsverk kommer att kunna stängas framöver. Det blir dyrt för varje kommun att bygga ut och modernisera avloppsreningsverk var för sig.

Hela anläggningen dimensioneras från start för att klara ett beräknat flöde fram till 2050. Sjölunda avloppsreningsverk tar idag emot avloppsvatten från motsvarande 300 000 personer, 2050 beräknas den folkmängden ha ökat till närmre 800 000. Vi planerar också att bygga Nya Sjölunda med flexibla moduler för att kunna möta behov av utbyggnad och ny teknik efter 2050.

Helhetssatsningen ska säkerställa att allt avloppsflöde fångas upp från upptagningsområdet. Idag åker orenat avloppsvatten rakt ut i hav, åar och kanaler vid stora regn och när anläggningsdelar går sönder på grund av slitage och ålder, så kallad bräddning.

Nya Sjölunda ska få avancerad läkemedelsrening för att skydda vattenmiljön. Idag passerar många läkemedel rakt igenom reningsverken och gör bland annat att fiskar inte kan reproducera sig.

Med satsningen kan vi kraftigt minska de negativa konsekvenser som vi ser idag med sjuka djur, havsbottnar som dör och sämre vattenkvalitet för bad och rekreation.

Den faktiska kostnadsbilden växer fram efter hand i takt med att vi vet mer kring bland annat byggnadstekniska förutsättningar. Vi säkrar att det blir samhällsekonomiskt genom att analysera nytta, konsekvens och kostnad löpande och vi håller nere kostnaden genom att vi är flera som går samman och delar på investeringar. 

Det här är stora investeringar som är nödvändiga för att vårt samhälle ska kunna växa och fungera utan negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Vi har också tuffare miljölagstiftning att ta hänsyn till, så vi anser att det inte finns något alternativ. Många kommuner står inför samma behov; att bygga ut och modernisera uppsamling och rening av avloppsvatten.

VA SYD tar fram ett förslag på hur de berörda kommunerna ska kunna dela på kostnaden utifrån hur stor del respektive kommun kommer att nyttja den regionala anläggningen. Det ska vara rättvist och proportionerligt.

Oavsett den här regionala satsningen kommer VA-taxan att behöva höjas successivt till en möjlig fördubbling inom 20 år, enligt branschförbundet Svenskt Vatten. Vatten- och avloppshanteringen lider idag av ett omfattande eftersatt underhåll och investeringsglapp, i Skåne och i hela Sverige.

Principen för hela hanteringen av avloppsvatten, dricksvatten och avfall är att den betalas av kunderna genom en avgift bestämd genom taxan. Det är självkostnadsprincipen som råder, det är alltså ingen vinstgivande verksamhet.

Sidan uppdaterad: 3 februari 2021 09:24

Innehållsansvarig: webbredaktionen