Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

40 år av slamförsök på åkermark

Unika fältförsök med slamspridning på åkermark har genomförts under 40 år. De ger oss säker och pålitlig kunskap om hur avloppsslam påverkar grödor och åkermark långsiktigt.

Lantbruket frågade sig redan på 1970-talet om slammet med sin mull och näringsämnen kunde vara en tillgång i växtodlingen. Det bästa sättet att få svar på frågan ansågs vara att i fältförsök testa slamgödsling på åkermark under verkliga och kontrollerade former. Redan 1981 inleddes dessa fältförsök, som fortsätter än idag, nu inne på det fyrtionde året.

Studierna är genom sin konstruktion och sin långsiktighet unika, inte bara i Sverige utan i hela världen. De grödor som odlats är främst vete, sockerbetor, korn och raps.

Resultaten i korthet

  • Slamkvaliteten har förbättrats sedan försöken startade på 80-talet. Samtliga metallhalter har minskat mycket. Minskningen av halterna för bly, kadmium och kvicksilver ligger på hela 75-90%.
  • Försökens slutsatser är mycket säkra: Slamtillförseln har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller.
  • Skörden för alla i försöken förekommande grödor har ökat vid slamtillförsel. I snitt är ökningen sju procent.

- Sjunkande mullhalter och därmed en utarmning av bördigheten är ett problem för många lantbrukare i Sverige. Försöken visar att mullhalten bibehålls samt även har en liten ökning i det slamgödslade leden vilket är positiv. Men man ska komma ihåg att försökets syfte är att studera oönskade ämnen vid slamgödsling och inte effekten på bördigheten, säger Ulrika Dyrlund Martinsson vid Hushållningssällskapet i Skåne.

Specialundersökningen om mikroplaster som blev klar 2018 visar att innehållet av mikroplaster i slamgödslad jord inte innehåller mer mikroplaster än jord som inte slamgödslats. Fler studier behövs dock för att säkerställa dessa resultat.

När det gäller studierna av antibiotikaresistens visar studierna, inga tecken på ökning av antibiotikaresistenta bakterier i den jord som gödslats med slam.

Rapporten ”Slamtillförsel på åkermark” publiceras av Hushållningssällskapet i Skåne.

Fältstudier i samverkan

Fältstudierna sker i samverkan mellan Hushållningssällskapet, VA SYD, Trelleborg, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala, Sysav, och Svenskt Vatten Utveckling.

Sidan uppdaterad: 3 december 2021 14:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen