Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

REWAISE - ett innovationsprojekt för smart vattenanvändning

REWAISE är ett av fem nya innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020. Projektet är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och stora vattenföretag från Spanien, Storbritannien och Sverige, där VA SYD leder den svenska delen.

Samarbetet består av 24 partners i 11 länder som är uppdelade tre geografiskt olika områden, så kallar hubbar. Partnerskapet inkluderar, förutom 5 VA-företag, också 9 universitet- och forskningsinstitut och 8 små- och medelstora företag. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt. 

Syftet med den svenska delen av projektet är att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park och Brunnshög. Det ska vi göra genom nya innovativa lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

Aktuellt

Container testar nya tekniker för rening i Lund

Nu undersöker vi dagvattnet i Spexardammen i östra Lund. Vid dammen står en container med en reningsanläggning, som troligen kommer finnas där fram till sommaren 2022. Det är VA SYD, Lunds universitet och Lunds kommun som tillsammans testar nya tekniker för att rena regn- och dagvatten från föroreningar och mikroplaster. Syftet är att utveckla metoder för att återanvända regn- och dagvatten för till exempel bevattning eller toalettspolning och använda rätt vattenkvalité där den behövs mest. 

Bild som visar en vit container som lyfts på plats med lyftkran vid Spexardammen i Lund.

Kretslopp sluts med nytt toalettsystem

På VA SYDs huvudkontor installeras nu ett innovativt toalettsystem som torkar urinen till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund, inom projektet REWAISE.

Kretslopp sluts med nytt toalettsystem (länk till pressmeddelande)

Bild på ett nytt toalettsystem där urinen separeras och torkas - direkt under toaletten.

Nytt parkeringshus återvinner regnvatten till gröna väggar

Parkering Malmö bygger ett nytt, hållbart parkeringshus helt i trä. Tillsammans med VA SYD har man utvecklat ett system som kommer att ta tillvara regn- och dagvatten från framför allt parkeringshusets tak men också angränsande gator. Vattnet samlas i ett 100 m  stort nergrävt dagvattenmagasin under parkeringshuset och kommer att användas för bevattning av husets växtväggar, eller vertikala trädgårdar som de kallas, som sammanlagt utgör en yta om 1 500 m på byggnadens fasader. Detta är ett exempel på innovativa lösningar som utvecklas och utvärderas inom projektet REWAISE. Syftet är att minska dricksvattenanvändningen och använda vatten på ett smartare sätt.

Parkering Malmö bygger hållbart i Sege Park: Parkeringshuset återvinner regnvattnet (länk till pressmeddelande från Parkering Malmö)

Illustration av det nya parkeringshuset i trä med grön växtfasad.

Det svenska konsortiet

Det svenska konsortiet leds av VA SYD.

Projektledare

Strategisk projektledare, Therese Jephson, Sweden Water Research

Teknisk projektledare, Helena Norlander, VA SYD

Övriga partners i projektet är

Karta över norra Europa som visar var REWAISE living labs finns.

Test och utvärdering med testbäddar

REWAISE handlar om att testa och utvärdera nya metoder inom tre principer. För att veta vad som fungerar behövs att ny kunskap och teknik förverkligas i testbäddar i mindre skala, inför storskaligt införande. Från teori till praktiskt genomförande.

Värde i vatten kan utvinnas genom att lokalt återvinna näringsämnen från toaletter och minska konsumtionen av dricksvatten.

Värde från vatten kan skapas genom att använda regnvatten för olika ändamål och utveckla lokala vattentjänster och relaterade produkter och tjänster, t.ex. lokal produktion av vatten för bevattning, gödselmedel och odling som skapar nya arbetstillfällen, direkt eller indirekt.

Värde genom vatten leder till förbättrad boendemiljö där hälsa- och välbefinnande ökar, samtidigt som utsläpp, risker och sårbarhet minskar.

Innovation & nya affärsmöjligheter

REWAISE handlar även om att skapa affärsmöjligheter och marknadsnischer av för nya tekniker och tjänster. Genom att VA-företagen tillhandahåller testbäddar blir det möjligt för innovationsföretag att få tidig feedback och support direkt från marknaden. Små- och medelstora företag kommer involveras i arbetet av bland annat WIN Water.

Kontakt

Strategisk projektledare, Therese Jephson, Sweden Water Research

Teknisk projektledare, Helena Norlander, VA SYD

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut REWAISE nyhetsbrev några gånger per år.

Här anmäler du dig om du vill veta mer om vad som händer i projektet

Det europeiska projektet - här läser du mer

All info om det europeiska projektet hittar du här: http://rewaise.eu/

Anmäl dig till det europeiska nyhetsbrevet här: http://rewaise.eu/follow-the-news/

Sidan uppdaterad: 20 december 2021 10:00

Innehållsansvarig: webbredaktionen