Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Upphandling

VA SYD är ett kommunalförbund och lyder därmed under lagen om offentlig upphandling.

Som kommunalförbund upphandlar VA SYD varje år entreprenader, varor och tjänster för cirka 800 miljoner kronor, där entreprenader står för största delen. Upphandlingar regleras i Lagen om upphandling för försörjningssektorn, LUF, och Lagen om offentlig upphandling, LOU. Tycker du att det verkar svårt att skriva anbud, eller vill lära dig mer, finns det information hos Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingar utgår från verksamhetens behov av en entreprenad, vara eller tjänst. Det kan också vara ett ramavtal som löper ut och därmed ska konkurrensutsättas på nytt. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i verksamheten eller på marknaden. Vårt mål är att bli den bästa avtalsparten i Skåne.

VA SYD arbetar med dynamiska inköpssystem - DIS

En del upphandlingar annonseras som dynamiska inköpssystem. Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Ett DIS är öppet för nya leverantörer att ansluta sig till under hela systemets giltighetstid och VA SYD marknadsför DIS löpande för att få in fler lämpliga leverantörer i systemet. De syns på samma ställe som övriga annonserade upphandlingar visas. Vid avrop från ett DIS skickas en förfrågan till alla anslutna och godkända leverantörer.

Vad innebär det att vara leverantör till VA SYD?

Som leverantör har du ingått ett gemensamt avtal med VA SYD, där båda parter har förbundit sig att följa detta. Avtal kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara ett avtal för ett specifikt uppdrag, en viss tjänst eller vara.

Det kan också vara ett ramavtal som löper under en viss period med återkommande avrop under avtalsperioden. Ramavtal kan tecknas med en eller flera leverantörer. Om det är tecknat med flera kan avropen ske i rangordning eller genom en förnyad konkurrensutsättning. Vid rangordning får leverantör med rangordning 1, avropet i första hand. Avböjer nummer 1 går det till nummer 2 och så vidare.

Vid förnyad konkurrensutsättning skickas avropsförfrågan till alla leverantörer med ramavtal och den som lämnar bäst avropssvar utifrån uppställda krav, tilldelas uppdraget. Vilka uppgifter som ska redovisas om det specifika uppdraget är oftast preciserat i det gemensamma avtalet.

Hållbarhetskrav i upphandlingar

VA SYD ställer generella krav på våra leverantörer att de ska vara hållbara som företag:

  • Företaget ska vara registrerat för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, F-skatt och arbetsgivaravgift
  • Företaget ska ha en stabil ekonomi som är tillräcklig för uppdraget
  • Företaget ska ha en viss omsättning och viss nivå på kreditvärdighet
  • Företaget ska inte ha skulder hos Kronofogden för skatter eller sociala avgifter

I upphandlingarna ställs det krav på leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem samt andra hållbarhetskrav som preciseras i varje upphandling beroende på vad som ska upphandlas.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen