Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kvinna skriver vid bord

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år. Det gäller endast privatpersoner och inte vid nybyggnation.

Fastighetsägare som har fått veta att en ny förbindelsepunkt är upprättad ska betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgift ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgiften när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats.

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ränta debiteras från förfallodagen efter Räntelagen 6 §.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift för vatten och avlopp

När fastighetsägaren har fått fakturan för anläggningsavgiften kan ansökan om avbetalning göras.

VA SYD prövar bara ansökan om annan finansiering inte är möjlig. Fastighetsägaren/ägarna ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Om inte sådan finansiering är möjlig prövar VA SYD frågan om avbetalning. Du ska kunna styrka detta med skriftlig dokumentation från banken. Med ”bank” menar vi en bank som har tillstånd för bankverksamhet av Sveriges Regering samt är ansluten till betalningssystemet RIX som ägs av Sveriges Riksbank.

Så går det till

Om banklån inte är ett alternativ kan du ansöka om VA-avbetalning så här:

1. Fastighetsägaren/ägarna fyller i blankett Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift och skickar den till VA SYD tillsammans med intyg från banken.

Dessutom krävs
a. betryggande säkerhet i form av pantbrev i fastigheten som ska kunna ställas till VA SYDs förfogande. När det gäller pantbrev i fastigheten, så ska pantbrevet vara inom fastighetens marknadsvärde.

b. borgen, proprieborgen, som komplement om inte pantsäkerhet täcker avbetalningen. Om pantbreven täcker avbetalningen, behövs ingen borgensman.

Blanketten Uppgifter om borgensman ska fyllas i och skickas med ansökan om borgensman krävs utöver pantbrev. Behövs mer än en borgensman, ska varje borgensman fylla i vars en blankett. VA SYD kommer att ta kreditupplysning på borgensmannen. Om betryggande säkerhet inte kan presenteras kan vi inte medge VA-avbetalning.

2. Ett skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska alla delägare stå som betalningsansvariga. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevsavgift ska betalas av den enskilde och debiteras i första aviseringen. Faktureringen sker en gång per år, 12 avier, med förfallodag den siste varje månad.

3. Avbetalningen skall slutamorteras inom en period av högst tio år. Ränta tillkommer enligt Räntelagen 5 §, det vill säga referensränta + två procentenheter. Referensräntan kan aldrig understiga 0%. Räntan justeras en gång per år.

4. Den enskilde kan välja att reglera såväl hela som del av anläggningsavgiften med VA-avbetalning. Den enskilde kan också välja att under amorteringsperioden göra delbetalningar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. I fall fastighetsägaren/ägarna inte fullgör sina skyldigheter går ärendet vidare till inkasso.

5. VA-skulden inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare, alltså måste skulden som finns kvar då betalas helt.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen