Extrema regn

Frågor och svar om översvämningar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om översvämningar. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägaren

 • har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen i den enskilda fastigheten fram till anslutningspunkten i gatan (fastighet syftar på hela tomten, inte bara byggnader). Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som normalt ligger ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen.
 • ska separera avloppssystemet inom fastigheten om VA SYD anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.

VA SYD

 • ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten, både till och från. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överansträngt vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa.
 • ska se till att alla ledningar är väl underhållna. Exempelvis ska avloppsledningar vara fria från rötter och andra föremål som kan orsaka driftstörningar.
 • ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separerat system informera berörd fastighetsägare.

Kommunen

 • har ansvar för stadsplanering.

Om du har råkat ut för en källaröversvämning är första steget att anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Efter saneringen gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk.

Självrisken kan du som fastighetsägare ställa som skadekrav till VA SYD. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall. 

Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitto och fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring.

Du måste göra en skriftlig begäran till oss som ska innehålla noggrann specifikation av nedlagda kostnader, till exempel kopia på försäkringsbolagets faktura angående yrkad självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från försäkringsbolaget där självriskbeloppet är avdraget från den totala kostnaden. Läs mer om ersättning vid källaröversvämningar.

Skicka din ansökan om ersättning till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö, eller via mejl: kund@vasyd.se. Märk ansökan med ”skadekrav”.

VA SYD har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till sex månader efter skadekravet kommit till oss. Skadekrav knutna till skyfallet 31 augusti 2014 har dock haft betydligt längre handläggningstid. VA SYD meddelar skadekravsställaren skriftligt så snart utredningen är klar.

Läs mer om ersättning vid källaröversvämning

När vår utredning är klar får du ett skriftligt svar med information om din eventuella ersättning.

För alla anmälda översvämningar som leder till skadekrav hos VA SYD görs en enskild utredning. Denna ska visa på orsakerna till översvämningen och fastställa om fastighetsägaren och VA SYD har fullgjort sina respektive skyldigheter.

Alla skadekrav behandlas lika där ansvarsbedömningen görs enligt gällande lagbestämmelser och branschnormer. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA) reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen (VA SYD) och abonnenten. Du kan läsa mer om lagar och regler här

Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan en skadeutredning genomgå ett eller flera av dessa moment:

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system
 • Besiktning av platsen
 • Inspektion av ledningar som misstänks fela med hjälp av filmkamera
 • Beräkning av avloppssystemets kapacitet
 • Bedömning om ledningssystemet klarar mängden regn det är dimensionerat för
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället

En översvämning ska alltid anmälas till VA SYD och till ditt försäkringsbolag. Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från oss för inträffade skador eller självrisk måste detta ske skriftligt till VA SYD. Denna ska vara noggrant specificerat med alla kostnader och kvitton på dessa.

VA SYDs bedömningar ska delas av domstol vid eventuell rättslig prövning. Beräkning av eventuellt skadestånd sker enligt försäkringsrättsliga regler.

VA-huvudmannen (VA SYD) är ersättningsskyldig för ekonomisk skada, sakskada och personskada under förutsättning att skadorna har uppkommit på grund av att den allmänna anläggningen inte levt upp till skäliga anspråk på säkerhet.

Sveda och värk är enbart förknippat med personskada. Begreppet finns inte för sakskador eller ekonomisk skada. En sakskada eller ekonomisk skada kan upplevas som jobbig på många sätt men VA-huvudmannen är i dessa fall inte skyldig att ersätta fastighetsägaren för det obehag som upplevs.

Rapportering av källaröversvämningar och utredning av ersättningskrav leder till ökad kunskap om ledningsnätets funktion och utsatta områden. Där skadeutredning visar att ledningsnätet inte uppfyller gällande funktionskrav planeras för förbättrande åtgärder. Normalt sett redovisas utredda förslag i åtgärdsplaner. Dessa planer styr hur VA SYD förbättrar ledningsnätet de närmaste 10 åren. Planeringsarbetet sker fortlöpande. Från att åtgärdsplanering tar vid kan det dröja flera år innan ledningsnätet byggts om.

Ledningarna undersöks också regelbundet med hjälp av tv-inspektion. Tv-inspektionen styrs av beläggningsprogram, gatuombyggnad och driftstörningar. Under 2013 inspekterades 7 mil ledning och underhållsspolning utfördes på 13 mil ledning i våra fyra medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Ett exempel på en förebyggande åtgärd som nu står klar, är det underjordiska vattenmagasinet i Djupadalsparken. Anläggningen förebygger källaröversvämningar i sydvästra Malmö, i områdena Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden.

Gatuhållaren (alltså Gatukontoret, Tekniska förvaltningen eller motsvarande) ansvarar för skötseln av rännstensbrunnarna i gatan.

Markägaren ansvarar för vattnet på ängen, men om vattnet inte orsakar någon skada kan man låta vattnet rinna undan i sin egen takt.

Ni ska i första hand vända er till ert försäkringsbolag, och sedan till fastighetsägaren som i sin tur får skicka in ett ersättningskrav till VA SYD.

För att förhindra att vatten tränger upp från till exempel golvbrunnarna i källaren kan du installera ett bakvattenstopp. Ta då kontakt med en VVS-firma som kan hjälpa dig med detta. Om du installerar ett bakvattenstopp, meddela oss gärna genom att skicka in en kopia på din installationsritning med markering var bakvattenstoppet installerats. Vid frågor om bakvattenstopp hänvisar vi till VVS-firma. Du kan också koppla om dina stuprör, läs mer i broschyren intill. Bor du i ett riskområde vid skyfall kan det vara bra att ha sandsäckar redo att lägga över brunnar och toalettlock i källaren. På sidan Källaröversvämning kan du läsa mer.


Om du vill installera ett bakvattenstopp ska du vända dig till en VVS-firma som hjälper dig med detta. Vi vill gärna att du meddelar oss om du har installerat ett sådant skydd. Det enklaste är att du tar en kopia på din installationsritning där du markerar var bakvattenstoppet installerats och skickar in det till oss. Har du frågor om bakvattenstopp, kontakta en VVS-firma.

Om man bor i ett område med kombinerad ledning i gatan, det vill säga där dag- och spillvatten leds i samma ledning, kan systemet bli överbelastat vid kraftiga regn. Man kan då minska risken för att detta händer genom att koppla bort sina stuprör från avloppsnätet och istället leda ut regnvattnet i trädgården. I vissa fall kan man få ersättning vid bortkoppling av stuprör. Kontakta VA SYD för att ta reda på om detta gäller dig. Läs mer i vår broschyr.

Sidan uppdaterad 9 mars 2020 14:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa