Frågor och svar om översvämningar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om översvämningar. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.

Att ta hand om vattnet i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla. 70% av marken i Malmö och Lund är så kallad kvartersmark, bara 30% är allmän platsmark. Men det regnar som du vet över hela staden, därför behöver vi hjälpas åt att göra plats för vattnet. Rent juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare, VA SYD och kommunen. Här nedanför ser du vem som ansvarar för vad.

Fastighetsägare

Som fastighetsägaren har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som brukar ligger ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.

Du har som fastighetsägare också ansvarar du för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din förbindelsepunkt (om du bor inom verksamhetsområdet för dagvatten, det kan du se på vår karta).

VA SYD

VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder VA SYD alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Kommunen

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar – ja, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. Men det är viktigt att komma ihåg att den allmänna marken i Malmö och Lund bara utgör ungefär 30% av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, skolor, butiker och annat.

Om du har råkat ut för en källaröversvämning är första steget att anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Efter saneringen gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du ställa som skadekrav till VA SYD. Rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall.

Skicka din ansökan om ersättning till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö, eller via mejl till kund@vasyd.se. Märk ansökan med ”skadekrav”.

Rapportera också översvämningen till oss, det gör du enklast via vårt formulär på vasyd.se. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar. 

Ersättning utan självrisk

Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitton och fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring. Du kan inte ställa obetalda fakturor till VA SYD.

VA SYD har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till sex månader efter skadekravet kommit till oss. VA SYD meddelar skadekravsställaren skriftligt så snart utredningen är klar.

Läs mer om ersättning vid källaröversvämning

När vår utredning är klar får du ett skriftligt svar med information om din eventuella ersättning.

För alla anmälda översvämningar som leder till skadekrav hos VA SYD görs en enskild utredning. Denna ska visa på orsakerna till översvämningen och fastställa om fastighetsägaren och VA SYD har fullgjort sina respektive skyldigheter.

Alla skadekrav behandlas lika där ansvarsbedömningen görs enligt gällande lagbestämmelser och branschnormer. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA) reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen (VA SYD) och abonnenten. Du kan läsa mer om lagar och regler här

Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan en skadeutredning genomgå ett eller flera av dessa moment:

  • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system
  • Besiktning av platsen
  • Inspektion av ledningar som misstänks fela med hjälp av filmkamera
  • Beräkning av avloppssystemets kapacitet
  • Bedömning om ledningssystemet klarar mängden regn det är dimensionerat för
  • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället

En översvämning ska alltid anmälas till VA SYD och till ditt försäkringsbolag. Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från oss för inträffade skador eller självrisk måste detta ske skriftligt till VA SYD. Denna ska vara noggrant specificerat med alla kostnader och kvitton på dessa.

VA SYDs bedömningar ska delas av domstol vid eventuell rättslig prövning. Beräkning av eventuellt skadestånd sker enligt försäkringsrättsliga regler.

VA-huvudmannen (VA SYD) är ersättningsskyldig för ekonomisk skada, sakskada och personskada under förutsättning att skadorna har uppkommit på grund av att den allmänna VA-anläggningen inte levt upp till skäliga anspråk på säkerhet.

Sveda och värk är enbart förknippat med personskada. Begreppet finns inte för sakskador eller ekonomisk skada. En sakskada eller ekonomisk skada kan upplevas som jobbig på många sätt men VA-huvudmannen är i dessa fall inte skyldig att ersätta fastighetsägaren för det obehag som upplevs.

VA SYD arbetar ständigt med att förbättra ledningsnätet så att det är bättre rustat för stora regn. Arbetet utgår från våra åtgärdsplaner. Exempel på åtgärder är att separera ledningarna så att regnvattnet rinner i en egen ledning, att med hjälp av plåtar på gatubrunnar styra vattnet dit det gör mindre skada, undersöka ledningarna med filmkamera, rensa ledningar från grus och rötter och mycket mera.

Det stora utjämningsmagasinet under Djupadalsparken i Malmö, Annetorpsmagasinet och dagvattendammen i Råby sjöpark är några exempel på stora anläggningar vi gjort. Vi satsar också på forskning och utveckling, till exempel att med hjälp av väderradar kunna förutspå regnoväder.

2017 antogs Skyfallsplan för Malmö som VA SYD tagit fram tillsammans med Malmö stad. Där beskrivs hur vi tillsammans ska klara framtida skyfall.

VA SYD driver sedan 2018 satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet som syftar till att få fler att bidra till arbetet – allt från villaägare och bostadsrättsföreningar till skolor och industrier. Du kan läsa mer om det arbetet på vasyd.se/platsforvattnet. Där kan du också läsa mer om vad VA SYD gör och har gjort för att minska riskerna för översvämning.

Det kombinerade ledningsnätet separeras efter behov, där risken för källaröversvämning via baktryck är stor och där ingen annan lösning är genomförbar.

Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att separera allt då kostnaderna inte skulle stå i proportion till nyttan. En grov beräkning visar att det skulle kosta omkring 5 miljarder kronor och ta 250 år att separera alla kombinerade ledningar, bara i Malmö. Det skulle också leda till ökad förorening av de vattendrag dit dagvattenledningarna går, till exempel Öresund och Risebergabäcken, om inte dagvattnet renades.

Gatuhållaren (alltså Gatukontoret, Tekniska förvaltningen eller motsvarande) ansvarar för skötseln av rännstensbrunnarna i gatan.

Markägaren ansvarar för vattnet, men om vattnet inte orsakar någon skada kan man låta vattnet rinna undan i sin egen takt.

Ni ska i första hand vända er till ert försäkringsbolag, och sedan till fastighetsägaren eller bostadsrättens styrelse som i sin tur får skicka in ett ersättningskrav till VA SYD.

För att förhindra att vatten tränger upp från till exempel golvbrunnarna i källaren kan du installera ett bakvattenstopp. Ta då kontakt med en VVS-firma som kan hjälpa dig med detta. 

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Har du frågor kring pumpar så vänd dig till en VVS-firma.

Du kan också koppla om dina stuprör och ta hand om regnvattnet i din trädgård, läs mer på vasyd.se/platsforvattnet. Tänk på att växter, träd och gräs suger upp mycket vatten, så det är bättre än stenläggning ur ett vattenperspektiv.

Se till att fasadventiler är placerade en bra bit över trottoarnivån och kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.

Bor du i ett riskområde vid skyfall kan det vara bra att ha sandsäckar redo att lägga över brunnar och toalettlock i källaren. Du kan också placera sandsäckar som skydd så att vatten inte kan rinna ner för yttre källartrappa eller sluttande garagenedfart.

Här kan du läsa mer

 

Om du vill installera ett bakvattenstopp ska du vända dig till en VVS-firma som hjälper dig med detta. Vi vill gärna att du meddelar oss om du har installerat ett sådant skydd. Det enklaste är att du tar en kopia på din installationsritning där du markerar var bakvattenstoppet installerats och skickar in det till oss.

Du kan kostnadsfritt beställa installationsritningar över din fastighet från vår webbplats

Om man bor i ett område med kombinerad ledning i gatan, det vill säga där dag- och spillvatten leds i samma ledning, kan systemet bli överbelastat vid kraftiga regn. Man kan då minska risken för att detta händer genom att koppla bort sina stuprör från avloppsnätet och istället leda ut regnvattnet i trädgården. I vissa fall kan man få ersättning vid bortkoppling av stuprör. Du kan läsa mer om detta på vasyd.se/platsforvattnet.

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa