Frågor och svar om Malmö avloppstunnel

Frågor och svar om Malmö avloppstunnel

Vi har samlat en del frågor och svar som förklarar mer om Malmö avloppstunnel.

Malmös nuvarande system som pumpar avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk är gammalt, delar är från början av 1900-talet. Malmö behöver ett nytt system för att hantera en stark befolkningsökning och nya miljökrav. En tunnel ger Malmö möjlighet att växa och utvecklas hållbart som stad.

En tunnel ger flera positiva samhällseffekter: 

  • Ett robust avloppssystem som håller 100 år och möter befolkningsökningen.
  • Mycket mindre trafikstörningar vid byggnation och framtida underhåll.
  • Kraftigt minskad miljöbelastning.
  • Bättre förutsättningar för stadsutveckling eftersom tunneln byggs på ett betydande djup.
  • Minskad risk för källaröversvämningar lokalt, nära Malmös kanaler främst.
  • Minskade kostnader för ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda. Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar reningsverket.

Malmö avloppstunnel ger stora förbättringar men löser inte alla våra utmaningar. Tunneln löser till exempel inte större delen av problemen med källaröversvämningar och inte heller följder av klimatförändringar såsom skyfall och höjda vattennivåer. För att hantera dessa arbetar VA SYD tillsammans med Malmö stad med att ta fram andra åtgärder i en Skyfallsplan.

Föroreningsbelastningen av Malmös kanaler kommer att minska avsevärt med en tunnel. Tunneln minskar utsläpp (så kallad bräddning) av orenat avloppsvatten, vilket sker vid regn, med 90 procent. En tunnel minskar även utsläppen till Industrihamnen och Sege å. 

Huvudtunneln kommer att gå från Turbinen( vid Tekniska museet) i Malmö via Östra hamnen till Sjölunda avloppsreningsverk.

Tunneln kommer att ta ca sju år att bygga. Tunneln blir en förlängd del av det nya Sjölunda avloppsreningsverk. Ett önskat läge vore att tunneln blir klar före ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk som planeras vara klar till 2030. Men för att kunna genomföra dessa stora arbeten så är en alternativ lösning för att sprida ut kostnaderna att tunnelbygget påbörjas senare och avslutas 2035. Det slutliga beslutet när tunneln kan stå klar beror på beslutande politiker i Malmö. I november 2019 fattade Malmö kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att tunneln ska byggas.

Huvudtunneln beräknas till 5,6 kilometer. Två mindre anslutningstunnlar beräknas till totalt två kilometer.

Ja, en månadshöjning av VA-taxan i Malmö är nödvändig för att klara investeringen. Det betyder enligt dagens beräkningar cirka 60-90 kronor mer för en normalstor villa och 40-60 kronor mer för en lägenhet, per månad. Höjningen blir aktuell först när tunneln står klar.

Byggande av en tunnel inom Malmö kommer att påverka boende och verksamheter på olika sätt. Områden som i första hand påverkas ovan mark är vid Sjölunda reningsverk, Föreningsgatan och Turbinen/Tekniska museet. Befintliga anläggningar och byggnader ska inte påverkas. Trafiken däremot kommer vi att få leda om under byggtiden. Störningar från tunnelborren kommer att begränsas till stor del genom att det sker på ett betydande djup under markytan. VA SYD kommer att informera berörda inför och under arbetet.

Nej. En avloppstunnel gynnar stadsutvecklingen. Den byggs djupt under andra ledningar och gör det möjligt att ta emot en större mängd avloppsvatten från fler bostäder.

Tunneln minimerar riskerna för källaröversvämningar i områdena; Områden som påverkas positivt är; Ribersborg, Kronprinsen, Fågelbacken, gamla staden, Rörsjöstaden, Slussen, Östervärn och Segevång. För att minska negativa effekter av skyfall och höjda vattennivåer i hela Malmö, arbetar VA SYD och Malmö stad efter en gemensam handlingsplan; ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”. Tillsammans gör vi plats för vattnet

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa