Frågor och svar om Malmö avloppstunnel

Malmö

Vi har samlat en del frågor och svar som förklarar mer om projektet Malmö avloppstunnel.

Malmö avloppstunnel planeras att ersätta nuvarande system med tryckavloppsledningar och pumpstationer som är gammalt – delar av det är från början av 1900-talet. Tunneln kommer att ge en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk för mycket lång tid framöver. 

Ja, som bonuseffekt blir vattnet i Malmö kanal renare eftersom mindre föroreningar kommer att släppas ut från ledningsnätet när tunneln är klar.

Malmö avloppstunnel ger stora förbättringar men löser inte alla våra utmaningar. Tunneln löser till exempel inte större delen av problemen med källaröversvämningar och inte heller följder av klimatförändringar såsom skyfall och höjda vattennivåer. För att hantera dessa arbetar VA SYD tillsammans med Malmö stad med att ta fram andra åtgärder i en Skyfallsplan.

Malmö avloppstunnel är i dagsläget tänkt att omfatta en huvudtunnel på 6,1 kilometer och anslutningstunnlar om totalt två kilometer. Den kommer att gå från Turbinen via Östra hamnen till Sjölunda avloppsreningsverk. Anslutningar görs till pumpstationerna Turbinen, Rosendal och Sjölunda avloppsreningsverk. 

Huvudtunneln blir drygt sex kilometer lång.

Cirka sju till åtta år vilket innebär att den kommer att vara klar omkring år 2025. 

Ja, VA-taxan i Malmö kommer att höjas. Fast i dagsläget vet vi inte hur mycket. Alla VA-investeringar påverkar taxan.

Lokalt kommer bygget påverka trafik och framkomlighet. VA SYD kommer att informera berörda och under arbetet.

Nej. Med avloppstunnel gynnas stadsutvecklingen.

Eventuella intressekonflikter mellan Malmö avloppstunnel och andra infrastrukturprojekt beaktas i planeringen.

Detta är en fråga som behöver utredas. En möjlighet kan vara att fylla ut hamnbassängerna.