Frågor och svar om VA-arbete på Hjortgatan med flera gator

Har du fler frågor är du välkommen att kontakt vår kundservice.

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad. Inga fordon kommer att kunna passera längs gatorna och även gång- och cykeltrafik kommer att påverkas.

Där gatorna är som smalast kommer inte ens gående kunna passera vid schaktarbetet. Dock kommer fastighetsägare få tillgång till sina fastigheter genom att gångbryggor eller liknande som placeras ut efter arbetsdagen. Under arbetstid får dessa placeras/anordnas efter behov.

Postutlämning ska fungera som vanligt. Sopbilar kommer inte att kunna köra längs gatorna, så soptömningen kommer att påverkas. Under etapp 1 som berör Själbodgatan och Stora Sigridsgatan finns sopcontainrar på Magle Stora Kyrkogata och Stora Algatan.

Vi kommer att genomföra arbetet med stor försiktighet med tanke på kvarterets utformning och karaktär. Alla fastigheter kommer att besiktigas med start veckan innan arbetet startar. Besiktningarna kommer sen att ”följa med” entreprenaden. Fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid för att bestämma tid för besiktning. Vibrationsmätare sätts ut innan för att få ett bakgrundsvärde och avläses sen efter hand.

Parkeringar längs gatorna kommer att tas bort. De fastighetsägare som har parkering på innergård kommer att kontaktas separat, men inte heller dessa platser kommer troligtvis att vara tillgängliga.

I ett första läge kommer gatorna att återställas med asfalt. Detta för att marken under ska få tid att sätta sig ordentligt. Under 2019 när marken stabiliserat sig så kommer gator och trottoarer att åter få sina originalbeläggningar och återställas till ursprungligt skick för att bevara det kulturella värdet.

Vi kommer att genomföra arbetet med stor försiktighet med tanke på kvarterets utformning och karaktär. Skador på exempelvis växtlighet längs gatorna kommer att återställas i möjligaste mån. 

Arbetet kommer att ske i två etapper med start i mitten av augusti 2017. Arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet 2017/2018. Återställning av gator och trottoarer kan pågå lite längre. Slutliga återställningen av gatorna kommer att ske under våren  2019.

Etapp 1: Själbodgatan och Stora Sigridsgatan

Etapp 2: Hjortgatan och Lilla Tomegatan

Det berörda arbetsområdet vilar på gamla kulturlager. Tidplanen kan komma att ändras om arkeologiskt intressanta föremål dyker upp under grävarbetet.