Frågor och svar om fyrfackskärl

Här hittar du vanliga frågor och svar om fyrfackskärl i Malmö och Burlöv. Tack för att du sorterar!

En fungerande källsortering är bra för miljön och ett enkelt system vid din fastighet underlättar så att du slipper åka iväg för att lämna dina förpackningar. Undersökningar visar att insamlingen av förpackningsmaterial ökar med ca 50 % när kommuner inför fyrfackskärl, och samtidigt som återvinningen ökar så minskar mängden restavfall.

  • Gå in på Mina sidor för att se ditt tömningsschema
  • Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka
  • Har du ett extra restavfallskärl, töms detta i samband med kärl 1
  • Det är olika bilar som tömmer kärl 1 och kärl 2. De kan komma vid olika tider, men båda kärlen kommer att tömmas på din tömningsdag de veckor båda kärlen töms
  • Kärlen kan tömmas mellan 06.30 och 19
  • Elektronikboxen hänger du på kärl 1 när den börjar bli full. Kom ihåg att ta in den när den blivit tömd!

Det finns en lag om producentansvar, som säger att alla som producerar förpackningar, varor i förpackningar och tidningar ska se till att dessa blir insamlade och återvunna. Det finns idag ingen motsvarande lag som gäller alla slags produkter av alla slags material.

Alla hushåll och verksamheter ansvarar i sin tur för att lämna förpackningar och tidningar till källsortering.

En lösning på detta är fyrfackskärlen som dessutom gör det enkelt för hushållen att sortera på den egna tomten.

Syftet med producentansvaret och ansvaret att källsortera är att minska avfallet och öka återvinningen.


Mat- och restavfall lämnas till Sysav (en förbehandlingsanläggning ägd av 14 skånska kommuner). Avfallet blir till biogas, biogödsel eller värme. Här hamnar även elavfallet som tas om hand i dess olika delar och material.

 

Trädgårdsavfall lämnas också till Sysav och blir till ny jord som man kan köpa på återvinningscentralerna.

 

Övrigt förpackningsmaterial lämnas till TMR återvinning som är en leverantör som tar hand om plast, glas, metall, tidningar och papper. Allt var för sig för att i så stor utsträckning som möjligt bli ny råvara.

Nej, det är inte tillåtet. Då är inte fyrfackskärlet komplett. Det skulle i så fall bli ett annat kärl och ett annat abonnemang, något vi i dagsläget inte erbjuder. Har du mycket restavfall kan du beställa ett extra kärl på 190 liter som töms varannan vecka. Har du mycket förpackningar kan du beställa en extra tömning av kärl 2 eller lämna förpackningarna på återvinningsstationen.

Alla villahushåll, där det går, ska ha fyrfackskärl. Standardabonnemanget innebär två fyrfackskärl. Du betalar samma avgift även om du väljer bort ett kärl. Fördelen med att välja två kärl är att du kan sortera och bli av med allt förpackningsmaterial och slipper köra iväg till återvinningsstationen.

Det gamla systemet med separata mat- och restavfallskärl finns inte kvar. Om du anser dig behöva ytterligare restavfallkärl så kan du beställa till ett 190-literskärl mot en kostnad. Trädgårdsavfallskärlet påverkas inte av förändringen.

De gamla rest- och matavfallskärlen återanvänds i flerfamiljsfastigheter och hos verksamheter och resten materialåtervinns.

Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Ja, det går bra för närliggande fastigheter, alltså grannar som delar fastighetsgräns eller bor mitt över gatan. Det får inte vara något hus emellan. Kostnad för att dela kärl är 1 300 kronor inklusive moms per hushåll och år.

Ansök om delat kärl för fyrfack

Se förutsättningarna i VA SYDs avfallsföreskrifter

Måtten på kärlen är följande:

Bredd 77 cm.
Djup 87 cm. Ytterligare 22 cm tillkommer när elektronikboxen används. Den hänger du själv på kärlet vid behov.
Höjd 112 cm.

Varje kärl rymmer 370 liter. Observera att måtten för fyrfackskärl inte är detsamma som de 370-literskärl som används för restavfall i exempelvis flerfamiljsbostäder.

Kärl 1: Plastförpackningar 120 l, Restavfall 160 l, Färgat glas 30 l, Matavfall 60 l

Kärl 2: Tidningar 120 l, Pappersförpackningar 190 l, Metallförpackningar 30 l, Ofärgat glas 30 l

Har ni redan eller har för avsikt att bygga en gemensamhetsanläggning för sophantering, såsom miljöhus, underjordiska behållare eller liknande, är det ofta ett billigare alternativ att samla allt avfall på en eller ett fåtal platser och ta bort de enskilda kärlen. Vill ni har rådgivning gällande gemensamhetslösningar så går det bra att kontakta oss. Du kan även läsa mer om de olika insamlingssystemen som finns att välja mellan i broschyren ”Gör rum för miljön”

22 av 33 kommuner i Skåne har eller kommer att införa fyrfackskärl 2019. Samtliga kommuner som har fyrfackskärl visar på ökad mängd nöjda kunder och bättre sortering av avfall.

Statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att kundnöjdheten avseende insamling av avfall hos villor i SAMSA-området är högre hos kommuner med fyrfackskärl (91%), (SAMSA är en samverkansorganisation för skånska och blekingska kommunala avfallsverksamheter).

Tillsvidare kommer de att finnas kvar, då det ska finnas möjligheter att slänga större skrymmande förpackningar. Det är FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna och inte VA SYD. FTIAB bestämmer om och vilka stationer som ska finnas kvar eller flyttas.

Om du komposterar hemma idag, går det alldeles utmärkt att fortsätta efter införandet av fyrfackskärl. Då behöver du inte längre dispens för hämtning av matavfall från VA SYD. Förutsättningen för hemkompostering är att du har gjort en anmälan till miljöförvaltningen i Malmö stad eller miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Dessa tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

Anmälan om hemkompostering Malmö stad (nytt fönster)

Anmälan om hemkompostering Burlövs kommun (nytt fönster)

Det är ett politiskt beslut som fattades i respektive kommun, i Malmö stad 2016 och i Burlövs kommun 2017.

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen