Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester av det kommunala dricksvattnet. Vattnet kontrolleras, genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Över 900 prover tas årligen. 

Följer hårda krav från Livsmedelsverket

För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken. Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Ju större volym producerat och distribuerat vatten desto fler kontroller. Vi tar över 900 prover om året på dricksvattnet i alla våra fem medlemskommuner.

Indikatorbakterier bevakas

Provtagning och analyser, mikrobiologiska och kemiska, följer Livsmedelsverkets krav enligt före-skriften SLVFS 2001:30. Man letar alltid efter speciella så kallade indikatorbakterier för att snabbt kunna få information om något är fel. Ett exempel på indikatorbakterie är koliforma bakterier som förekommer naturligt i jord men som inte ska finnas i dricksvattnet. Enterokocker, E Coli och Clostridium är andra indikatorbakterier som vi hela tiden bevakar.

Mikrobiologiska och kemiska analyser

VA SYDs provtagare levererar proverna till dricksvattenlaboratoriet på Bulltofta vattenverk i Malmö där de analyseras direkt. Olika analyser tar olika lång tid att utföra. Bakterierna odlas och de behöver några dagar på sig för att växa till.

Ett stort antal kemiska parametrar analyseras också för att säkerställa kvaliteten. Dessa parametrar är valda av hälsomässiga, estetiska eller tekniska skäl. Exempel på kemiska analyser är pH-värde, turbiditet (grumlighet), lukt och smak, nitrit, järn och hårdhet. Några gånger om året görs en utökad kontroll då man också letar efter exempelvis rester av bekämpningsmedel. Kemiska analyser tar mellan en timme och två veckor att utföra.

Gränsvärden avgör tjänligheten

I SLVFS 2001:30 finns gränsvärden för hur många bakterier som får finnas i vattnet. Överskrids gränsvärdet bedöms provet som tjänligt med anmärkning eller otjänligt beroende på nivå. För koliforma bakterier blir bedömningen tjänligt med anmärkning när det finns minst en påvisad bakterie i 100 ml vatten, och otjänligt om halten är 10 eller fler per 100 ml vatten.

Om ett prov visar att antalet bakterier är fler än gränsvärdet görs omprov för att bekräfta att resultatet är riktigt. Om bedömningen ger otjänligt vatten startas en utredning om vad orsaken är för att kunna avhjälpa felet. Detta medför utvidgad provtagning för att ringa in problemet. VA SYDs ledning tillsammans med tillsynsmyndigheten i kommunen gör en bedömning av situationen och kan besluta om att gå ut med en kokningsrekommendation.

pH

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvattens pH-värde är 6,5-9,5. I våra kommuners vatten ligger pH-värdet mellan 8,2 och 8,6.

PFAS

PFAS är så kallade högfluorerade ämnen, en grupp på över 4 700 kemikalier som kan skada såväl vår hälsa som miljön. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik och mycket annat. Vi får också i oss PFAS genom inandning och från mat. Läs mer om PFAS hos Livsmedelsverket. 

Finns det PFAS i vårt kranvatten?

Dricksvattnet i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö kommer främst från ytvatten (sjöar) och levereras av dricksvattenproducenten Sydvatten. VA SYD har dessutom några egna grundvattenverk där vi producerar dricksvatten.

VA SYD tar flera gånger per år ett antal PFAS-prover på vattnet både vid våra egna grundvattenverk och ute på ledningsnätet runt om i våra medlemskommuner. Provsvaren visar mycket låga nivåer av PFAS i dricksvattnet, ofta så låga att de inte går att mäta och alltså långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgränsvärde.

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men dricksvatten får inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa (Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 7 §). Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter och som dricksvattenproducent följer vi detta gränsvärde.

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:13

Innehållsansvarig: webbredaktionen