Burlöv

Dricksvattnet i Burlöv kommer från Vombsjön där det renas, sedan leds det vidare till Vombverket. För att distribuera allt vatten till konsumenterna behövs ett ledningsnät som i hela Burlövs kommun har en längd på cirka 75 kilometer. 

Vombverket ägs och drivs av Sydvatten.

Eslöv

Dricksvattnet i Eslöv kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från borrade brunnar. 

Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Eslövs kommun bereds det i ett vattenverk - Ringsjöverket eller Vombverket. Vattenverken ägs och drivs av Sydvatten.

Lund

Dricksvattnet i Lund kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från eget grundvatten. 

Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby får vatten från Ringsjöverket. Vombverket levererar vatten till Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby och Södra Sandby. Vattenverket Gravaregården levererar vatten till Gravaregården och Skatteberga. 

Vattnet produceras i Ringsjöverket eller Vombverket som ägs och drivs av Sydvatten.

Malmö

Under Malmö stads gator finns ett ledningsnät med en längd av cirka 900 kilometer. Vattenförsörjningen sker med dricksvatten från Vombsjön (cirka 80 procent) och Grevietäkten (cirka 15 procent). Vattnet produceras vid Vombverket och vid Bulltofta vattenverk, som är VA SYDs eget vattenverk. Läs mer om Bulltofta vattenverk. 

En liten mängd vatten kommer från sjön Bolmen i Småland via Bolmentunneln och når en del av norra Malmö. Hushåll som får en liten del av Bolmenvatten är de som finns väster om inre Ringvägen, norr om Ystadvägen och öster om Mariedalsvägen (Rosengård exkluderat). 

Vombverket ägs och drivs av Sydvatten.

Grevietäkten

Brunnsanläggningen vid Grevie i Staffanstorps kommun har försörjt Malmö med vatten sedan början av 1900-talet, och har stor betydelse för vattenförsörjningen i Malmö. Vattentäkten omfattar ett trettiotal brunnar och levererar 4-5 miljoner kubikmeter vatten per år, vilket motsvarar cirka 15% av Malmös totala vattenbehov.

Täkten fungerar även som regional reservvattentäkt. Om den ordinarie vattenförsörjningen skulle förhindras, så är Grevietäkten den enda tillgängliga större täkten i regionen. För att skydda grundvattentillgången bildades ett vattenskyddsområde 1977. Läs mer om Grevietäkten (nytt fönster) PDF-dokument

Så här fungerar Vombverket

Vid Vombverket produceras rent och friskt dricksvatten genom att man efterliknar den naturliga process då regnvatten sakta infiltrerar ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten.

Via två intagsledningar tar Vombverket in cirka 900 liter vatten per sekund från Vombsjön. Vattnet passerar först mikrosilar innan det sprids ut i någon av de 54 infiltrationsdammarna på Vombfältet. I dammarna sjunker vattnet långsamt ner genom markens sand- och gruslager till ett naturligt grundvattenmagasin varifrån det pumpas upp ur 114 brunnar.

När Vombverket anlades på 1940-talet räckte infiltration som rening. Numera ställs dock högre krav på vattnets kvalitet och i dag renas vattnet ytterligare innan det pumpas ut som dricksvatten. Vattnet som pumpats upp ur marken luftas först för att avskilja järn och mangan. Därefter avhärdas vattnet för att sänka hårdheten på vattnet. Vombverket producerar i genomsnitt cirka 1 000 liter dricksvatten per sekund.

Avhärdningen sänker vattnets hårdhet med 50 procent vilket gör att hushållen får ett mjukare vatten som minskar tvättmedelsförbrukningen och kalkbeläggningarna i tvätt- och diskmaskiner. Dessutom minskar risken för att koppar från husens rörledningar löses ut i vattnet.

Sydvattens driftlaboratorium tar kontinuerligt prover för analyser på råvatten, vatten under beredning och på färdigt dricksvatten.