1. Kontakta Gatukontoret i Malmö stad för grävningstillstånd på allmän platsmark 
  2. Kontakta VA SYD för avstängning av befintlig vattenservis, 040-635 10 00
  3. Demontera befintlig kallvattenledning
  4. Lägg in ny kallvattenledning från servisventil till fastighetens mätställe

    Om den befintliga servisventilen är blyad eller en så kallad singerventil, vänligen kontakta VA SYD
    Montera skyddsrör vid genomgång av grundmur/golv till fastigheten. Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler skall vara monterade vid mätställe

  5. VA SYD ska besiktiga inkopplingen till befintlig servisventil och vattenmätarkonsol samt medverka vid provtryckning av ny vattenledning.