Sedan år 2000 genomför Sydvatten analyser av parasiterna Giardia och Cryptosporidium. Prover tas på råvattnet i Vombsjön och Bolmen i enlighet med bolagets egenkontrollprogram. Om provsvaren tyder på att det finns parasiter i råvattnet görs en utökad analys av dricksvattnet som levereras från vattenverken. Under alla år som provtagningen pågått har Giardia och Cryptosporidium endast påvisats vid enstaka tillfällen i råvattnet. Parasiterna har aldrig påträffats i det utgående dricksvattnet.

En liten del vatten som används i delar av Malmö kommer från VA SYDs grundvattentäkt Grevie. Här har parasiten aldrig hittats. Grevie vattentäkt testas av VA SYDs eget laboratorium.