Dricksvattenkvalitet

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester av det kommunala dricksvattnet. Vattnet kontrolleras, genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Över 900 prover tas årligen.

För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken. Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Ju större volym producerat och distribuerat vatten desto fler kontroller. Vi tar över 900 prover om året på dricksvattnet i alla våra fem medlemskommuner.

Indikatorbakterier bevakas

Provtagning och analyser, mikrobiologiska och kemiska, följer Livsmedelsverkets krav enligt föreskriften SLVFS 2001:30. Man letar alltid efter speciella så kallade indikatorbakterier för att snabbt kunna få information om något är fel. Ett exempel på indikatorbakterie är koliforma bakterier som förekommer naturligt i jord men som inte ska finnas i dricksvattnet. Enterokocker, E Coli och Clostridium är andra indikatorbakterier som vi hela tiden bevakar. 

Mikrobiologiska och kemiska analyser

VA SYDs provtagare levererar proverna till dricksvattenlaboratoriet på Bulltofta vattenverk i Malmö där de analyseras direkt. Olika analyser tar olika lång tid att utföra. Bakterierna odlas och de behöver några dagar på sig för att växa till. 

Ett stort antal kemiska parametrar analyseras också för att säkerställa kvaliteten. Dessa parametrar är valda av hälsomässiga, estetiska eller tekniska skäl. Exempel på kemiska analyser är pH-värde, turbiditet (grumlighet), lukt och smak, nitrit, järn och hårdhet. Några gånger om året görs en utökad kontroll då man också letar efter exempelvis rester av bekämpningsmedel. Kemiska analyser tar mellan en timme och två veckor att utföra.

Gränsvärden avgör tjänligheten

I SLVFS 2001:30 finns gränsvärden för hur många bakterier som får finnas i vattnet. Överskrids gränsvärdet bedöms provet som tjänligt med anmärkning eller otjänligt beroende på nivå. För koliforma bakterier blir bedömningen tjänligt med anmärkning när det finns minst en påvisad bakterie i 100 ml vatten, och otjänligt om halten är 10 eller fler per 100 ml vatten.

Om ett prov visar att antalet bakterier är fler än gränsvärdet görs omprov för att bekräfta att resultatet är riktigt. Om bedömningen ger otjänligt vatten startas en utredning om vad orsaken är för att kunna avhjälpa felet. Detta medför utvidgad provtagning för att ringa in problemet. VA SYDs ledning tillsammans med tillsynsmyndigheten i kommunen gör en bedömning av situationen och kan besluta om att gå ut med en kokningsrekommendation.

PFAS

PFAS (högfluorerade ämnen) har skapats av oss människor och används i olika produkter för att stöta bort fett, smuts och vatten. På VA SYD testar vi vattnet i våra egna dricksvattenvattenverk för PFAS en gång om året. Inget av testerna visar på halter över gränsvärdena.

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa