Dricksvatten

Dricksvatten – livsmedelsklassat

Vi levererar ditt dricksvatten i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, en liten del kommer från grundvatten. Innan det når din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller bästa kvalitet.

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, bara en liten del kommer från grundvatten. Det kommunägda bolaget Sydvatten producerar det mesta av dricksvattnet till VA SYDs kommuner. VA SYD producerar också eget vatten vid Bulltofta vattenverk. Innan vattnet når din kran renas och kontrolleras det på ett vattenreningsverk.

Använd vattnet smart

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige. I Skåne har vi varit framsynta när det gäller dricksvattenförsörjning. Tack vare Bolmentunneln har vi i västra Skåne gott om vatten.

Vid hög vattenförbrukning närmar sig Sydvatten maxkapacitet för vad de klarar av att producera, så även om mängden vatten inte är ett problem kan produktionskapaciteten sätta begränsningar. Vi behöver därför fundera på hur vi kan använda vårt vatten smart och effektivt. Vattnets värde är en långsiktig fråga som vi behöver arbeta med nu för att undvika problem längre fram.

Åtgärder för att undvika vattenbrist i framtiden

VA SYD arbetar med information om hur vi kan använda vårt vatten på ett smart och effektivt sätt. Vi arbetar också löpande med att se över vårt ledningsnät så att det inte finns läckor och håller koll på vattenförsörjningen i våra medlemskommuner. Arbetet med att ansluta två av tre orter i Eslövs kommun till Sydvattens distribution pågår, det kommer att göra deras vattenförsörjning tryggare. VA SYD har en tät dialog med Sydvatten och grannkommuner kring dessa frågor.

De flesta kommuner i västra Skåne har dricksvatten som ursprungligen tas ut från sjöarna Bolmen och Vomb. Även om nivåerna i dessa sjöar varierar kraftigt över året och nivåerna de senaste åren legat lågt ser vi inga anledningar till att råvattentillgången på något sätt skulle kunna hota dricksvattenförsörjningen i dessa kommuner. Sydvatten förfogar över uttagsrätter i sjöarna Bolmen, Vomb och Ringsjöarna (reserv för Bolmen) på totalt 9,8 kubikmeter per sekund, vilket ska jämföras med årsförbrukningen som sammanlagt ligger kring 2,4 kubikmeter per sekund som årsmedelvärde. 

Under sommaren 2018 var dricksvattenanvändningen påtagligt högre i västra Skåne än den varit tidigare år. Den snabba befolkningsutvecklingen i vår region är en bland flera orsaker till den höga efterfrågan. Nu vidtas åtgärder för att öka effektiviteten i försörjningssystemet som helhet och på så sätt öka beredskapen för de närmaste årens högförbrukningsmönster som normalt infaller under sommarperioden.  

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa