Det finns flera sätt att gå tillväga för att få anslutning till byggvatten. Det beror på om du har anslutningspunkter till vatten och avlopp. Det första du ska göra är att ansöka om ett abonnemang för byggvatten.

Koppla in dricksvatten via ordinarie kallvattenservis

Det vanligaste sättet att är koppla in sig på kallvattenservisen som är en anslutningspunkt. 

Utför dessa steg:

  • Skicka in en servisanmälan
  • Nedlägg den ordinarie kallvattenledningen mellan servisen fram till platsen där den permanenta vattenmätaren ska placeras. (Skydda vattenmätaren mot frost och åverkan)
  • Montera en vattenmätarkonsol inklusive avstängningsventiler samt backventil
    (se Principskiss för byggvatten och tillfälligt avloppsvatten)
  • Kallvattenledningen ska provtryckas av fastighetsägaren eller entreprenör. VA SYD ska medverka vid provtryckning samt besiktiga mätstället. 

Kostnad för byggvatten

Byggvatten kostar olika beroende på i vilken kommun du bygger. Storleken på avgiften är angiven i varje kommuns VA-taxa. I vissa fall kan VA SYD besluta att annan avgift tas ut. För mer information om kostnader kontakta Kundservice.

Hyra brandpoströr om anslutning saknas

Om det inte skulle finnas några anslutningspunkter för dricksvatten kan det lösas med tillfälligt vatten via en brandpost som du hyr från VA SYD. 

Spillvatten 

Koppla in spillvatten via ordinarie spillvattenledning

Koppla in spillvatten (förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar mm) via ordinarie spillvattenledning inom fastigheten. 

Koppla in spillvatten via en brunn

Om det inte finns en anslutningspunkt till avloppet är det ett alternativ att koppla in via VA SYDs brunnar i gata eller allmän platsmark. Observera att tillstånd för att lägga ledningar i allmän platsmark eller privat mark måste sökas hos respektive markägare.

Kontakta kommunansvarig kontaktperson nedan för hur du ska gå tillväga med anmälan om att koppla in sig på brunnen samt information om en skiss som ska skickas in.

Här ser du hur anslutningen till en brunn ser ut, till exempel vid bodetablering. Hur en anslutning till brunn ser ut, till exempel vid bodetablering, ser du i Principskiss för byggvatten och tillfälligt avloppsvatten.

Kontaktpersoner

Malmö
Almir Sehovic
Mats Jönsson

Burlöv, Eslöv och Lund 
Christian Malmström
Jens Nilsson

Ring vår Kundservice på 040-635 10 00, så kopplar de er till rätt person.