VA SYD

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet – det kan ledas ner i ledningar under marken och vidare till åar, sjöar och hav eller sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak. Det kan också rinna genom kanaler och dammar och bilda vackra inslag i staden.

Att leda bort dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. Vi tycker att dagvatten ska vara en tillgång och inte en belastning. Vi arbetar också med att förbättra ledningarna för att bland annat minska risken för källaröversvämningar. Ett viktigt arbete är att göra plats för vattnet i våra tätbebyggda städer – och där kan vi alla hjälpas åt.

Öppna dagvattensystem

Öppna dagvattensystem innebär att dagvatten leds till kanaler och dammar istället för i rör under marken. Det minskar belastningen på ledningsnätet samtidigt som risken för översvämningar och ledningsskador blir mindre. Öppna dagvattensystem bidrar också till grönska och ökad biologisk mångfald i städerna. En annan fördel är att dagvattnet renas i naturen innan det rinner vidare, och det minskar belastningen på våra vattendrag. Öppna dagvattensystem är en positiv utveckling i arbetet med att vara förberedd för kommande klimatförändringar eftersom de kan göra plats för stora regn. 

Exempel på bostadsområden med öppna dagvattenlösningar

Burlöv

Bostadsområdet Lyckö Äng i Åkarp och Strandängen i Arlöv har byggts under 00-talet med öppna dagvattenlösningar. Industriområdet Stora Bernstorp i Arlöv är ett annat exempel med flera dagvattendammar. Det finns också ett naturområde med en stor damm i anslutning till Sege å, söder om G:a Sege by i Arlöv, som byggdes för att minska belastning av fosfor och kväve i Sege å.

Eslöv

2010 färdigställdes Kvistdammen i Bäckdala i Eslövs kommun. Dammen ska kunna fördröja ett så kallat 100-årsregn, ett stort regn som förväntas komma vart hundrade år. Den anlades för att kunna ta hand om dagvatten från Bäckdala och framtida utbyggnadsområden i västra Eslöv. Dammen ligger i en park som idag utnyttjas som strövområde.

Lund

I Lund invigdes 2016 Råbysjön som är en 2,6 hektar stor sjö anlagd i Råby Sjöpark. Råbysjön är en viktig förutsättning för utbyggnaden av Södra Råbylund, men är också en unik rekreationsmiljö i Lund som kan nyttjas av alla lundabor. Råbysjön och Råby Sjöpark bidrar också till den biologiska mångfalden och erbjuder en bra miljö för växter, fåglar och insekter. 

Malmö

Ett bra exempel är bostadsområdet Augustenborg där dammar och kanaler är designade för att vara en del av det öppna dagvattensystemet. Detta är ett vackert och hållbart alternativ till stora rör i marken. Andra exempel i Malmö där stort arbete har lagts ned är Fjärilsparken/Sundsbroparken, Gyllins trädgård, Svågertorp, Vintriediket och Tygelsjöbäcken. 

Dagvattenstrategier, skyfall och översvämningar

Strategier för hantering av dagvatten finns i Burlöv, Lund och Malmö. I Eslöv är en planerad. VA SYD och Malmö stad har samarbetat för att ta fram en skyfallsplan för Malmö,i Lund heter motsvarande dokument översvämningsplan. VA SYD jobbar tillsammans med Malmö och Lund med översvämningsförebyggande arbete i sen satsning som heter Tillsammans gör vi plats för vattnet. 

(Dag)vatten i din egen trädgård

Det finns många sätt som du kan ta hand om dagvattnet i din trädgård på. Då bidrar du till att minska risken för översvämningar. Vi har samlat tips på hur: Se om ditt hus - tips på hur du kan förebygga källaröversvämning.

I vissa äldre bostadsområden går spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch) och dagvatten i samma ledningar, de kallas då kombinerade ledningar. Om du bor i ett sådant område kan du minska risken för källaröversvämning genom att koppla bort stuprören från ledningsnätet. Du kan istället låta vattnet rinna ut på en gräsmatta i trädgården, i en regntunna eller en liten damm. Läs mer om bortkoppling av stuprör

Ersättning för omkoppling av stuprör

Bor du i Malmö eller Lund kan du få ekonomisk ersättning om du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Läs mer vasyd.se/platsforvattnet för att ta reda på om detta gäller dig.

Sidan uppdaterad: 29 oktober 2020 15:16

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa