Kopparns giftiga effekt

Människans användning av koppar i olika sammanhang medför att kopparhalterna i miljön ökar.

Koppar som används i vattenledningsrör, främst i varmvattenledningar, gör att tillväxt på ytan av till exempel bakterier förhindras på grund av kopparns giftiga effekt. 

Koppar används också i koppartak och i bilbromsar, men även i båtbottenfärger för att förhindra påväxt. Från vattenledningar och alla andra källor frisätts koppar och sprids vidare i miljön, till vatten, avloppsvatten eller till mark. 

Koppar som förekommer i avloppsvatten och renas i avloppsreningsverk samlas till största delen i rötslammet. Kopparhalten i slam från avloppsreningsverk, som ska användas som gödselmedel på jordbruksmark, är reglerad i lagstiftningen, men kraven enligt REVAQ är mer långtgående än lagstiftningens krav. Om kopparinnehållet är för högt i slammet kan detta alltså inte återvinnas som näring på åkermark. Kopparledningar för vatten är den största källan till koppar i slam.

Vad är koppar?
Koppar är ett nödvändigt mikronäringsämne för växter och djur. Samtidigt som koppar i mindre mängd är nödvändigt för livsprocesserna är det giftigt för både vattenlevande och marklevande organismer. Avståndet mellan livsnödvändigt och skadligt är inte särskilt stort. Det är de lösta kopparjonerna som är mest giftiga och inte den metalliska kopparn i sig. Men den metalliska kopparn släpper i fuktig miljö ifrån sig kopparjoner, vilket innebär ett konstant läckage under hela den metalliska kopparns livstid till exempel genom kopparledningar eller via koppartak.

Vad kan jag använda istället?
Plast och rostfria material är alternativ till kopparledningar, framför allt vid nybyggnad eller om ledningarna av någon anledning ska bytas ut.

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa