VA SYD

Slam ger näring till åkermark

VA SYD jobbar utifrån nationella miljömål med slamspridning på åkrar och har 30 års erfarenhet från fältförsök med slam.

VA SYD arbetar utifrån de nationella miljömål som Riksdagen satt för miljökvalitet. Ett av målen är återföring av fosfor till produktiv mark för näringens skull. Förtjänsten med slamspridning är att det hjälper till att få ut näringen från slammet på åkermark. Det är då kretsloppet mellan stad och land kan slutas. 

Vad är egentligen slam?

Under reningsprocessen vid avloppsreningsverken bildas rötslam som är en viktig restprodukt. Slammet innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen.
Då slam är näringsrikt används det ofta som gödselmedel (växtnäring), främst som fosforkälla, på jordbruksmark. Fosfor är nödvändigt för tillväxten av odlade grödor. Slam ser ut, och känns, ungefär som mullrik jord när det är klart för spridning på åkermark. Mullrik jord bevarar fukt väl och har positiva effekter på odlingen.

Vi kontrollerar och certifierar

Självfallet ska slamspridning ske under kontrollerade former och med ständig förbättring av slammets kvalitet. Det innebär att vi åtar oss att uppfylla strängare krav än de regelverk som finns idag. VA SYD satsar därför på en certifiering som heter REVAQ, av slammet från samtliga reningsverk.

Vi engagerar oss även starkt i att förbättra kvaliteten av avloppsvattnet och därmed slammet. Det sker både genom informationskampanjer riktade till allmänheten kring vad som hör hemma i avloppet och genom att ställa krav på industriers kemikalieanvändning.

Världsunika försök - 30 års erfarenhet

VA SYD har gjort fältförsök i 30 år på åkerarealer i Lund och i Malmö. I försöken har vi systematiskt studerat slammets inverkan på mark och gröda och resultatet visar entydigt att kadmiumhalten i grödan inte ökar på grund av slamspridning.

Försöken visar positiva effekter av slamspridning. Till exempel får jorden en ökad mullhalt vilket gör att den blir mer lättbrukad med bättre egenskaper som att jorden bevarar fuktighet bättre. 

Slamspridning

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa