Källaröversvämning

Källaröversvämning

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna.

Läs om hur du kan förebygga översvämningar.

Vad gör jag om jag drabbats av översvämning?

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Anmäl källaröversvämning hos VA SYD

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både VA SYD och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. 

Vi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. Därför är det värdefullt för oss att få information om översvämningar inom våra medlemskommuner, för att kunna kartlägga och analysera funktionen av vårt ledningsnät. Rapportera därför om du har källaröversvämning till oss.

Rapportera källaröversvämning

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägaren

 • har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen i den enskilda fastigheten fram till förbindelsepunkten i gatan (fastighet syftar på hela tomten, inte bara byggnader). Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som normalt ligger ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen.
 • ska separera avloppssystemet inom fastigheten om VA SYD anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.

VA SYD

 • ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten, både till och från. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överansträngt vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa.
 • ska se till att alla ledningar är väl underhållna. Exempelvis ska avloppsledningar vara fria från rötter och andra föremål som kan orsaka driftstörningar.
 • ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separerat system informera berörd fastighetsägare.

Kommunen

 • har ansvar för stadsplanering.

Att skapa säkra vattenvägar i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla, lösningen finns inte i att bygga större rör.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa