VA SYD

Källby dammarna

Dammarna vid Källby avloppsreningsverk utgör sista steget i reningsprocessen. De är också en populär plats för motion och rekreation med mycket grönska och ett rikt djurliv.

De är unika i sitt slag eftersom det är mycket ovanligt med så stora dammar kopplade till ett avloppsreningsverk. Dammarna omfattar 12 hektar och anlades mellan 1930 och 1933.

Rekreationsområde

Området är en populär plats för motion och rekreation med mycket grönska och ett rikt djurliv. Här hittar du bland annat knölsvan, flera andarter, smådopping och häckande kärrsångare.

Använd gärna våra vägar och stigar men var vänlig respektera våra regler för vistelse i området. Vi vill påminna alla som rör sig i området om att det inte är tillåtet att fiska, vidröra vattnet eller att gå på markerade områden. Inplantering av fisk skadar vattenreningen och miljön i dammarna och är förbjudet.

Källby Reningsverk fyller en viktig funktion 

Reningsverkets uppgift är att rena avloppsvattnet från samhällets föroreningar på ett sätt som är så bra för miljön som möjligt. Syftet med avloppsvattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Till exempel kan för höga halter av fosfor och kväve leda till övergödning i våra vattendrag med bland annat algblomning som följd. Dammarna, som kantas av ett populärt promenadstråk, är en del av Källby avloppsreningsverk, bidrar med en biologisk slutrening innan vattnet rinner vidare till Höje å.Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa