En av utmaningarna med Malmös avloppssystem är att ca 30 % består av kombinerat avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i samma rör. Stora resurser läggs på att avlasta systemet i områden där det kan orsaka problem – som källaröversvämningar - vid stora regn. Sedan 60-talet byggs istället duplikatsystem, vilket betyder att spill- och dagvatten avleds i olika ledningar. En annan sak VA SYD strävar efter är att minska bräddningen till närliggande vattendrag och vattenområden. Bräddning innebär att avloppssystemen vid kraftig nederbörd släpper ut utspätt men orenat avloppsvatten i närmaste vattendrag, exempelvis Malmös kanaler.

För att staden ska kunna hantera extrema regnfall som avloppsystemet inte är dimensionerat för, arbetar VA SYD tillsammans med Malmö stad med att ta fram en skyfallsplan.

Genom att klicka i de olika markerade områdena i kartan kan du läsa mer om VA SYDs arbete med förbättringar av Malmös avloppssystem.

Så här tyder du de olika färgmarkeringarna:

  • Grå: Områden med kombinerade ledningar
  • Röd: Planerade eller pågående åtgärder
  • Grön: Genomförda åtgärder
  • Blå: Områden som påverkas direkt av en eventuell avloppstunnel