Vad är och varför sker bräddning?

Malmö har en stor andel kombinerat ledningsnät, i vilket spillvatten (avloppsvatten) och dagvatten (regnvatten) avleds i samma ledning. I detta ingår möjligheten till bräddning, alltså att utsläpp av utspätt avloppsvatten kan ske till närliggande vattendrag vid stora regn. Syftet är att hålla ner trycket på avloppsvattnet för att skydda lågt belägna källare och undvika överbelastning av reningsverk och pumpstationer.

Att brädda ingår som en nödvändig och normal systemfunktion i kombinerade avloppssystem. Bräddavloppen dimensionerades för att träda i kraft vid en viss utspädningsgrad, i storleksordningen fem till tio gångers utspädning.

Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet. Sedan dess byggs separerade system (eller duplikatsystem) där spill- och dagvatten avleds i separata ledningar. Spillvattnet avleds i egen ledning till reningsverket medan dagvattnet avleds i eget system till Öresund. Separerade system kräver inte bräddning.

Var sker bräddningen?

Bräddningarna från det kombinerade avloppsnätet sker till följande vattenområden:

  • Risebergabäcken
  • Sege kanal
  • Östra hamnen
  • Turbin- och Parkkanalen
  • Limhamns hamn och sundet utanför Ön

Vatten som bräddar till Turbin- och Parkkanalen rinner vidare i kanalsystemet och når småningom Södra varvsbassängen och Yttre hamnen. Sedan 1800-talet finns en funktion för omsättning av kanalvattnet i form av en cirkulationspump belägen vid Turbinens pumpstation. I dagens system innebär det att kanalvattnet inte kan rinna mot Västra Hamnen utan cirkulationen sker mot nordost och till Öresund.

När sker bräddningen?

De flesta bräddningarna inträffar under perioden juni-augusti, då de kraftiga regnen faller.