VA SYD

Bräddning i Malmö

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samband med kraftigt regn och snösmältning.

Vad är bräddning och varför bräddar vi?

Vid kraftiga regn kan det komma så mycket vatten på kort tid att ledningarna riskerar att blir överfulla och det är risk för översvämning. Då används bräddning som en säkerhetsfunktion i ledningsnätet. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn.

Det är en säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla. Annars finns risken att källare och gator översvämmas och reningsverken och pumpstationerna kan bli överbelastade.

I Malmö har vi en stor andel, runt 35 procent, så kallat kombinerat ledningsnät. I det kombinerade ledningssystemet går både avloppsvatten och dagvatten (regnvatten) i samma ledning. Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet. Numer byggs separerade system där avlopps- och dagvatten går i separata ledningar: avloppsvatten till reningsverket och dagvatten till Öresund. Med separerade system behöver man inte brädda. 

Hur mycket bräddar vi ut i Malmö?

Mängden vatten som bräddar från ledningsnätet är beroende på belastningen, hur mycket det regnar och på regnets intensitet och varaktighet.

Under 2017 bräddade 0,6 procent, cirka 252 800 m3 av det totala avloppsvattenflödet till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Under 2018 regnade det inte lika mycket och då bräddade 117 715 m3 ut i Malmö. 

Var sker bräddningen?

Bräddningarna från det kombinerade avloppsnätet sker till följande vattenområden:

 • Risebergabäcken
 • Sege kanal
 • Östra hamnen
 • Turbin- och Parkkanalen
 • Limhamns hamn och sundet utanför Ön

Vatten som bräddar till Turbin- och Parkkanalen rinner vidare i kanalsystemet och når så småningom Södra varvsbassängen och Yttre hamnen. Sedan 1800-talet finns en funktion för att få omsättning av kanalvattnet i form av en cirkulationspump belägen vid Turbinens pumpstation. I dagens system innebär det att kanalvattnet inte kan rinna mot Västra Hamnen utan istället cirkuleras mot nordost och till Öresund. 

När sker bräddning?

De flesta bräddningarna inträffar under perioden juni-augusti, då de kraftiga regnen faller.

Hur arbetar VA SYD för att minska bräddningarna?

VA SYD arbetar aktivt för att minimera bräddningarna, både på kort och lång sikt. Några av de åtgärder vi gör är:

 • Satsning på Malmö avloppstunnel som kan minska bräddning i Malmö. Det är en av delarna i den regionala satsningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
 • Fortsatt ombyggnation av kombinerade ledningar till separata ledningar för dagvatten och spillvatten.
 • Avlastning av ledningsnätet genom lokala dagvattenlösningar i staden. Det betyder att vi gör plats för regnvattnet i staden så att ledningarna inte blir fulla lika snabbt. Ett exempel är vårt samarbete med Malmö stad för att göra plats för vattnet: Tillsammans gör vi plats för vattnet
 • Ökade mätningar i ledningsnätet för att få större möjlighet att aktivt kunna styra vattnet i ledningarna.
 • Ny teknik, som till exempel VA SYDs väderradarprojektet i Dalby, som kan hjälpa till att varna och mildra effekterna vid kraftiga regn och skyfall.
 • Modernisering av Sjölunda avloppsreningsverk, som innebär förbättrad styrning av process och funktion för att hantera variationer i inkommande flöde av avloppsvatten.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa