Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.

Varför rena avloppsvatten?
Varje svensk förbrukar vatten motsvarande ett fullt badkar per dygn. Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna leds vidare till våra avloppsreningsverk där det renas, enligt de reningskrav som finns ställda, för att därefter släppas ut i de naturliga vattendragen igen. Syftet med avlopps-vattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från vissa skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Reningsprocessen övervakas kontinuerligt genom att vi exempelvis mäter förore-ningshalter och vattenflöden.

Vad renar vi bort?
Höga utsläpp av ämnena kväve och fosfor kan leda till övergödning i våra vattendrag med bland annat algblomning som följd. För höga mängder av organiska ämnen kan leda till att syret i vattnet, som är livsviktigt för många vattenorganismer tar slut. Detta beror på att det förbrukas syre när de organiska ämnena bryts ner. När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt galler-rens och slam. Galler-rens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och gödsel för åkermark.

Befolkningen ökar
Det byggs mycket i Malmö med omnejd och inflyttningen till kommunen och kranskommunerna är stor. Detta innebär ökad belastning på avloppsreningsverken som ställs inför nya utmaningar. Samtidigt har fokus på miljön i samhället ökat betydligt de senaste åren och högre ställda krav när det gäller miljöanpassningar är att vänta.

Verken i ständig förbättring
På reningsverken, precis som samhället i övrigt, jobbar vi med att nyttja resurserna på bästa sätt. Det innebär bland annat avancerad styrning för att minska elbehovet, bästa användning av energiinnehållet i avloppsvattnet, minskad kemikalieanvändning och nyttjande av avloppsslammet på åkermark