VA SYD

Avloppsvattenrening

VA SYD renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Vi tar hand om avloppsvatten från Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och Vellinge samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Vi renar vattnet enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag.


Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.

Varför rena avloppsvatten?
Varje svensk förbrukar vatten motsvarande ett fullt badkar per dygn. Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna leds vidare till våra avloppsreningsverk där det renas, enligt de reningskrav som finns ställda, för att därefter släppas ut i de naturliga vattendragen igen. Syftet med avlopps-vattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från vissa skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Reningsprocessen övervakas kontinuerligt genom att vi exempelvis mäter förore-ningshalter och vattenflöden.

Vad renar vi bort?
Höga utsläpp av ämnena kväve och fosfor kan leda till övergödning i våra vattendrag med bland annat algblomning som följd. För höga mängder av organiska ämnen kan leda till att syret i vattnet, som är livsviktigt för många vattenorganismer tar slut. Detta beror på att det förbrukas syre när de organiska ämnena bryts ner. När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt galler-rens och slam. Galler-rens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och gödsel för åkermark.

Befolkningen ökar
Det byggs mycket i Malmö med omnejd och inflyttningen till kommunen och kranskommunerna är stor. Detta innebär ökad belastning på avloppsreningsverken som ställs inför nya utmaningar. Samtidigt har fokus på miljön i samhället ökat betydligt de senaste åren och högre ställda krav när det gäller miljöanpassningar är att vänta.

Verken i ständig förbättring
På reningsverken, precis som samhället i övrigt, jobbar vi med att nyttja resurserna på bästa sätt. Det innebär bland annat avancerad styrning för att minska elbehovet, bästa användning av energiinnehållet i avloppsvattnet, minskad kemikalieanvändning och nyttjande av avloppsslammet på åkermark

 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa