VA SYD

Källby avloppsreningsverk

Källby reningsverk renar idag vattnet från cirka 100 000 lundabor innan vattnet släpps ut i Höje å. Just nu utreds flera lösningar på hur Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden.

Läs om skolbesök här

Källby avloppsreningsverk som började byggas redan 1933 ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350 liter/sekund). Vattnet kommer från centrala Lund samt Värpinge, Valkärra och Stångby. 

Drifttekniker, laboranter, ingenjörer och många fler arbetar med att ta hand om det du spolar ner i vasken och i toaletten. Det är de som ser till att vattnet som släpps ut våra vattendrag igen håller hög kvalitet.

På Källby avloppsreningsverk passerar vattnet galler, sedimenterings-bassänger, biologisk rening av organiskt material och kväve samt kemisk rening för att minska fosforhalten. Innan det renade vattnet släpps ut till Höje å passerar det ett långsträckt dammsystem.

Hitta hit

Lunds framtida avloppsvattenrening

Lund växer och kapaciteten vid Källby reningsverk behöver öka för att möta framtidens behov.  När Källby reningsverk byggdes låg det en bra bit utanför staden och att upprätthålla en skyddszon runt reningsverket var lätt. I dagsläget är det ett allt större tryck mot området från såväl fågelskådare, motionärer och Lundabor som njuter av den vackra naturen till markägare som ser en möjlighet att exploatera marken. Med en tågstation i området, som är planerad till 2024, ökar trycket ytterligare.

Två möjliga lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden har utretts;

1. Att bygga om och driva Källby vidare
2. Att bygga en överföringsledning till Sjölunda och bygga ut där

Resultatet presenterades i en rapport i oktober 2016. VA SYD rekommenderar här alternativ nummer två och har fått ett inriktningsbeslut att följa rekommendationen. Beslutet vägleder arbetet och fortsatt utredning framåt, med målet att Lund ska få en kostnadseffektiv lösning på en avloppsrening som medger en växande hållbar stad och förbättrade förhållanden i Höje å.

Tidsperspektivet är väldigt långt, oavsett vilken den slutgiltiga lösningen blir ska det gå att bygga vidare på denna under mycket lång tid framöver. Det är många faktorer som ska vägas in i beslutet – till exempel ekonomiska, hänsyn till recipienterna, befolkningsprognoser, flödesbelastningar, regionala ambitioner och stadsbyggnadsplaner för Lund.

Vem fattar beslut?

Beslutet om vilken lösning som blir slutgiltig fattas av våra politiker, ytterst av kommunfullmäktige i Lund. För att ge dem så goda förutsättningar som möjligt att fatta ett bra och välgrundat beslut informerar VA SYD om frågan i en rad instanser, och tar in synpunkter från politiker och tjänstemän i både Lund och Malmö. Skulle alternativet med att överföra avloppsvattnet till Sjölunda väljas blir detta också en fråga för Malmö stad.

När fattas beslutet?

Ett inriktningsbeslut att följa VA SYDs rekommendation och fortsätta utreda en överföringsledning togs av Kommunstyrelsen i Lund den 20:e december 2016. I dagsläget vet vi inte när politikerna fattar slutgiltigt beslut.

Rapporten "Lunds framtida avloppsvattenrening" med dess bilagor (från oktober 2016) finns att ladda ned här på sidan.

Läs mer om VA SYDs regionala framtidssatsning, där ledningen mellan Lund och Malmö är ett av flera projekt.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa