Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Lättryckssystem - LTA-system och LTA-pumpar

Inom VA SYDs verksamhetsområde finns fastigheter som har eller kan behöva en så kallad LTA-pump och ett lättryckssystem för att pumpa avloppsvattnet till det allmänna spillvattennätet. Nedan beskriver vi hur ett sådant system fungerar, var VA SYDs och fastighetsägarens ansvar ligger samt var man vänder sig vid problem.

Vad är LTA?

Lätt Tryck Avlopp (LTA, ibland kallad LPS) är en typ av avloppssystem som väljs för att kunna hantera avloppsvatten från fastigheter där avloppssystem med självfall är mindre lämpliga av topografiska eller miljömässiga skäl. Ett LTA-system innebär att varje fastighet förses med en pumpbrunn och pump som pumpar fastighetens avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet.

Förbindelsepunkt

Tryckavloppssystemets utformning inne på fastigheten framgår av bilden nedan. Från huset rinner spillvattnet med självfall till pumpenheten. Pumpen trycker avloppet vidare ut till det allmänna ledningsnätet i gatan via förbindelsepunkten.

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar är kopplade till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Placeringen av förbindelsepunkten anger den juridiska gränsen mellan VA SYDs anläggning och fastighetens installation. Oftast sätts en avstängningsventil i förbindelsepunkten och strax efter förbindelsepunkten, inne på fastigheten, finns en fastighetsspecifik pumpstation, en så kallad LTA-pumpstation. Både avstängningsventilen och LTA-enheten bekostas av VA SYD.

Drift, ansvar och placering av LTA-pumpstationen

Pumpen inne på fastigheten och avstängningsventilen i förbindelsepunkten är VA SYDs egendom. Ingen av dessa två objekt får manövreras av annan än VA SYDs personal. VA SYD ansvarar för skötsel och underhåll av dessa. Det innebär dock inte att VA SYD automatiskt står för alla kostnader om dessa skulle gå sönder. Om pumpen eller avstängningsventilen går sönder på grund av stopp och larmet går, eller på grund av yttre åverkan, bekostas detta av fastighetsägaren. Föreskrifterna som finns i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) måste följas. ABVA kan du ladda ner här.

LTA-enheten och dess larm kopplas till fastighetens elinstallation. Larmet ska vara placerat i fastigheten så att det går att se eller höra när det larmar. Fastighetsägaren står för elförbrukningen.

Brunnen med pumpen måste vara tillgänglig för installation och underhåll om fel skulle uppstå. Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till fastigheten och att brunnen ska vara placerad max 3 meter från den farbara vägen. Platsen ska vara lättillgänglig och får inte byggas för.

Observera att en privat uppfart sällan är dimensionerad för att klara av en lastbil utan risk för att markbeläggningen körs sönder. Med farbar väg räknas därför i princip bara väg fram till fastighet.

Locket till brunnen för pumpen sticker upp med cirka 20 centimeter. Marken inom en radie av cirka 1,5 meter från brunnens mitt ska vara horisontell, alternativt luta något utåt, och fri från grövre växtlighet eller byggnation. Vatten ska alltså inte ytledes kunna rinna in mot locket.

Om LTA pumpstationen larmar

Ring till VA SYD: Kundservice 040-635 10 00

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen