Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Avloppsreningsverk

Hur renar vi avloppsvatten?

Avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om avloppsvatten från toaletter, bad, dusch, disk- och tvättmaskiner och inte minst från industrin. Avloppsvattnet renas i flera steg för att bli så rent som möjligt innan det släpps tillbaka ut i naturen.

Steg 1 Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av ett rensgaller där skräp fastnar. Efter rensgallret kommer vattnet till en bassäng som kallas för sandfånget. Här sjunker sand till botten och kan tas bort från vattnet. I nästa bassäng skiljs vattnet från fett och andra partiklar.

Steg 2 Biologisk rening

Bakterier i den biologiska reningsbassängen renar vattnet från kväve och organiska ämnen som finns i bajs, kiss och tvättmedel. Kväve är skadligt för hav och sjöar om vi släpper ut för mycket. Bakterierna kan omvandla kvävet i vattnet till kvävgas; en ofarlig gas som redan finns i vår luft och som gynnar vår växtlighet.

Steg 3 Kemisk rening

I den kemiska reningen tillsätts en kemikalie. Den fungerar som en magnet och drar åt sig fosforn i vattnet. Fosfor finns bland annat i kiss, bajs och tvättmedel. Kemikalien bildar klumpar med fosfor och sjunker till botten i bassängen. Om för stora mängder fosfor kommer ut i sjöar och hav kan det leda till övergödning och algblomning. När avloppsvattnet är rent släpper vi tillbaka det ut i sjöar och hav.

Vad produceras vid reningen av avloppsvattnet?

När vi renar avloppsvattnet bildas restprodukter, till exempel gallerrens. Gallerrens är skräp från rensgallret på reningsverket som går till förbränning och omvandlas till fjärrvärme som värmer upp våra bostäder. Vi utvinner också resurser som slam. Slam av god kvalitet ger oss både biogas och jordliknande gödsel för åkermark. Ett slam med sämre kvalitet kan användas för biogasutvinning men inte till åkermark. Biogasen kan sedan användas för att värma upp byggnader eller för att producera el men den kan också förädlas och omvandlas till fordonsgas. Det pågår forskning om hur vi ska kunna återanvända det renade vattnet i framtiden.

Våra avloppsreningsverk

VA SYD renar avloppsvattnet i våra fem medlemskommuner. Vi renar även avloppsvattnet i ytterligare några grannkommuner som Staffanstorp, Svedala och Vellinge. Avloppsvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till respektive avloppsreningsverk. Vi har fem stora avloppsreningsverk i våra medlemskommuner:

Stora verk, tillståndspliktiga

 • Sjölunda avloppsreningsverk (Malmö)
 • Klagshamns avloppsreningsverk (Malmö)
 • Källby avloppsreningsverk (Lund)
 • Ellinge avloppsreningsverk (Eslöv)
 • Borgeby avloppsreningsverk (Lomma)
 • Södra Sandby avloppsreningsverk (Lund)

Det största är Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Små verk, anmälningspliktiga

 • Håstad, Revinge, Torna Hällestad (Lund)
 • Billinge, Stockamöllan, Stehag, Öslöv, Flyinge, Löberöd, Hurva (Eslöv)

Övriga verk som rapporteras

 • Värpinge slamdepå
 • Oxie inarbetningsytor
 • Harlösa pumpstation

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:53

Innehållsansvarig: webbredaktionen