Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Vad är bräddning och när bräddar vi?

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samband med kraftiga regn.

Varför bräddar vi?

Vid kraftiga regn kan det komma så mycket vatten på kort tid att ledningarna riskerar att bli överfulla och det är risk för översvämning. Då används bräddning som en säkerhetsfunktion i ledningsnätet. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn.

Det är en säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att vattnet inte ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla. Annars finns risken att källare och gator översvämmas och reningsverken och pumpstationerna överbelastas.

Bakgrunden till de kombinerade ledningarna

I Malmö har vi en stor andel så kallat kombinerat ledningsnät, runt 35 procent. I det kombinerade ledningssystemet går både avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) i samma ledning.

Från början transporterades avloppsvattnet med självfall i de kombinerade ledningarna. Då fyllde regnvattnet en viktig funktion i ledningarna, då regnvattnet spolade ledningarna rena från avloppsvattnet eftersom det inte fanns pumpar på den tiden som kunde pumpa det vidare.

Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet. Numera byggs separerade system där avlopps- och dagvatten går i separata ledningar: avloppsvatten till reningsverket och dagvatten till Öresund. Med separerade system behöver man inte brädda.

Hur mycket bräddar vi ut i Malmö?

Mängden vatten som bräddar från ledningsnätet är beroende på belastningen, hur mycket det regnar och på regnets intensitet och varaktighet.

Var sker bräddningen?

Bräddningarna från det kombinerade avloppsnätet sker till följande vattenområden:
• Risebergabäcken
• Sege kanal
• Östra hamnen
• Turbin- och parkkanalen
• Limhamns hamn och sundet utanför Ön

Vatten som bräddar till Turbin- och parkkanalen rinner vidare i kanalsystemet och når så småningom Södra varvsbassängen och Yttre hamnen. Sedan 1800-talet fanns en funktion för att få omsättning av kanalvattnet i form av en cirkulationspump belägen vid Turbinens pumpstation. I dagens system innebär det att kanalvattnet inte kan rinna mot Västra Hamnen utan istället cirkuleras mot nordost och till Öresund.

När sker bräddning?

De flesta bräddningarna inträffar under perioden juni-augusti, då de kraftiga regnen faller.

Hur arbetar VA SYD för att minska bräddningarna?

VA SYD arbetar aktivt för att minimera bräddningarna, både på kort och lång sikt. Några av de åtgärder vi gör är:

• Satsning på Malmö avloppstunnel som kan minska bräddning i Malmö. Det är en av delarna i den regionala satsningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.
• Kontinuerlig ombyggnation av kombinerade ledningar till separata ledningar för dagvatten och spillvatten i alla kommuner.
• Avlastning av ledningsnätet genom lokala dagvattenlösningar i staden. Det betyder att vi gör plats för regnvattnet i staden så att ledningarna inte blir fulla lika snabbt. Ett exempel är vårt samarbete med Malmö stad och Lunds kommun för att göra plats för vattnet: Tillsammans gör vi plats för vattnet
• Ökade mätningar i ledningsnätet för att få större möjlighet att aktivt kunna styra vattnet i ledningarna.
• Ny teknik, som till exempel VA SYDs väderradarprojekt i Dalby, som kan hjälpa till att varna och mildra effekterna vid kraftiga regn och skyfall.
• Modernisering av Sjölunda avloppsreningsverk, som innebär förbättrad styrning av process och funktion för att hantera variationer i inkommande flöde av avloppsvatten.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen