Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Avloppsreningsbassäng

Avlopp och rening

VA SYD renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Vi tar hand om avloppsvatten från Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Vellinge samt delar av Staffanstorp och Svedala. Vi renar vattnet enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag.

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol-, drän- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.

Varför rena avloppsvatten?

Varje svensk förbrukar vatten motsvarande ett fullt badkar per dygn, cirka 140 liter. Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna leds vidare till våra avloppsreningsverk där det renas enligt de reningskrav som finns ställda, för att därefter släppas ut i de naturliga vattendragen igen. Syftet med avlopps- och vattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från vissa skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Reningsprocessen övervakas kontinuerligt genom att vi exempelvis mäter föroreningshalter och vattenflöden.

Detta renar vi bort i avloppsvattnet

Det är framförallt fyra saker som vi vill minska i avloppsvattnet innan det återlämnas till i naturen igen:

• Organiskt biologiskt nedbrytbart material, som leder till syrebrist i vattnet och därmed fiskdöd om det inte renas bort.

• Växtnäringsämnen som fosfor och kväve som leder till övergödning och algblomning i vattnet.

• Sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.

• Partiklar som kaffesump från diskvattnet eller toalettpapper för att inte få syrebrist eller grumliga vatten.

Om vi har känsliga vattendrag kan vi även behöva rena läkemedelsrester. Här pågår det mycket forskning för att ta fram ny reningsteknik.

Befolkningen ökar

Det byggs mycket i Malmö med omnejd och inflyttningen till kommunen och kranskommunerna är stor. Detta innebär ökad belastning på avloppsreningsverken som ställs inför nya utmaningar. Samtidigt har fokus på miljön i samhället ökat betydligt de senaste åren och högre ställda krav när det gäller miljöanpassningar är att vänta.

Avloppsreningsverken i ständig förbättring

På reningsverken, precis som samhället i övrigt, jobbar vi med att nyttja resurserna på bästa sätt. Det innebär bland annat avancerad styrning för att minska elbehovet, bästa användning av energiinnehållet i avloppsvattnet, minskad kemikalieanvändning och nyttjande av avloppsslammet på åkermarken.

Miljörapporter

Varje år sammanställer vi miljörapporter från våra avloppsreningsverk och slamdepåer. 

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:58

Innehållsansvarig: webbredaktionen