Projektets syfte

Ekostaden Augustenborg är ett samarbetsprojekt som startade 1998 mellan VA SYD, Malmö stad, Malmö Kommunala Bostäder (MKB), Sysav samt Lunds Tekniska Högskola (LTH). Projektet syftar till att omvandla Augustenborg till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde.

Vad innebär projektet?

Ekostadsprojektet består av ett antal olika delprojekt, bland annat att skapa ett öppet system för dagvatten (regnvatten och smältvatten). Detta är ett vackert och hållbart alternativ till stora rör i marken. Istället leds på Augustenborg dagvattnet i natursköna kanaler till exempelvis små dammar. Miljöhus har också uppförts på Augustenborg med miljöanpassade material. Taken är belagda med växtarten sedum, vilken bidrar till biologisk mångfald.

Park- och trafikmiljöer har byggts om och bostadsgårdar och fasader har förnyats efter planering tillsammans med de boende. Andelen gröna ytor har ökats och berikats och samtidigt har man arbetat för att behålla stadsdelens speciella prägel från 50-talet.

Augustenborg är en stadsdel i Malmö som hyser cirka 3200 invånare fördelat på omkring 1600 hushåll.