VA SYD

Avfallskvarnar

Avfallskvarnar för matavfallssortering kan installeras i separata system. Avfallskvarnarna kopplas till en uppsamlingstank som töms och matavfallet transporteras till reningsverkens biogasanläggningar.

Sådana system finns bland annat i kvarteret Fullriggaren i Västra hamnen i Malmö, där ett antal avfallskvarnar installerats på detta sätt. Erfarenheten av denna typ av installation är positiv. Matavfallet omvandlas till biogas för användning som fordonsbränsle och rötresterna omvandlas till biogödsel för jordbruksmarken.

VA SYD säger nej till att installera avfallskvarnar på ledningsnäten, eftersom avloppssystemet har för liten lutning på grund av topografin. Avfallskvarnar passar inte att ansluta till den allmänna VA-anläggningen av detta skäl.

Om ledningsnätet skulle klara av att transportera matavfallet till avloppsreningsverket skulle avfallet innebära en extra belastning på reningsverket med ökad åtgång av el och kemikalier. En del av det lättnedbrytbara organiska materialet i avfallet skulle brytas ner i reningsprocesserna och resten skulle blandas med övrigt avloppsslam och ledas till slambehandlingsanläggningen. Eftersom det finns en ständig debatt om avloppsslam i kretsloppet finns risken att det skulle produceras mer slam som kanske inte kan användas på ett hållbart sätt.

Enligt Naturvårdsverket blir det endast hälften så mycket biogas av matavfallet om det går via avloppet än om det skulle samlas in i tank och behandlas separat.

Sidan uppdaterad: 26 juni 2015 19:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen