Arbete på Hjortgatan m fl

VA SYD kommer renovera VA-ledningarna i Hjortgatan, Själbodagatan, Stora Sigridgatan och Lilla Tomegatan.

Berörda gator: Lilla Tomegatan, Hjortgatan, Själbodagatan och Stora Sigridsgatan

Påbörjad: Augusti 2017

Förväntas klart: Vintern 2017/2018

Vad ska hända?

VA SYD kommer med start i mitten av augusti renovera dricksvattenledningen längs Själbodgatan, Stora Sigridsgatan, Hjortgatan och Lilla Tomegatan. Fram tills dess renoveras den kombinerade dag- och spillvattenledningen med infodring.

Varför?

VA-ledningarna i gatan är mycket gamla och har haft ett antal driftstörningar, bland annat i form av vattenläckor.

Genomförande

Den kombinerade huvudledningen som ligger i berörda gator renoveras med en schaktfri metod, så kallad infodring av flexibelt foder. Detta arbete kommer utföras innan övriga arbeten påbörjas. Arbetet kommer att ske via befintliga nedstigningsbrunnar. Lastbilar med arbetsutrustning behöver placeras vid brunnarna och därför kommer framkomligheten att påverkas under denna period.

Renoveringen av huvudledningen för dricksvatten och samtliga serviser (både för dricks- och spillvatten) utförs med schakt. Eftersom gatorna är smala innebära det tyvärr mycket begränsad framkomlighet för bilar och andra fordon.

• Infodringsarbete av kombinerad huvudledning beräknas ta ca 2 veckor och VA SYD planerar att göra detta någon gång under perioden v21-v25.
• Schaktarbetet planeras att börja i mitten av augusti och ska vara slutfört vintern 2017/2018.
• Schaktarbetet delas upp i två huvudetapper:
Etapp 1: Själbodgatan och Stora Sigridsgatan
Etapp 2: Hjortgatan och Lilla Tomegatan

Schaktarbetet utförs av Markentreprenad och infodringsarbetet av Puls AB på uppdrag av VA SYD. Lunds renhållningsverk ansvarar för sophanteringen.

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa mer information och detaljer om arbetet på Hjortgatan med flera gator. 

Frågor och svar