Arbete i Elinegård, Limhamn

VA SYD bygger ut vatten- och avloppsledningsnätet i exploateringsområdet Elinegård. Området ligger i Limhamn, öster om kalkbrottet och söder om Annetorpsvägen.

Påbörjad: 2017-02-01

Förväntas klart: 2018-04-30

Vad ska hända?

VA SYD bygger ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i de gator som byggs ut av Malmö stad enligt antagen detaljplan för området (Dp4954, Limhamn 155:505 m.fl) Området sträcker sig från Annetorpsvägen och söderut cirka halvvägs till scoutgården och kommer att rymma 1200 hushåll. Utöver bostadshusen ingår en skola och förskolor. Gator omfattar lokalgator samt ny huvudgata från Annetorpsvägen och söderut vilken kopplas till befintlig bro över järnvägen ned till Gottorpsvägen.